Aktualności

8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy 04.12.2015

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowejhttps://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 28.12.2015 r. od godziny 0.00 do dnia 25.01.2016 r. do godziny 15.30.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską (w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej).

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

  1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
  1.  staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
  2.  realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
  3.  realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego,
  4.  inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów.
  1. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia
    w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
  2. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1,2).
  3. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% – Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

90% – Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 13 391 768 zł

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Minimalny wkład własny: 10%

Więcej informacji:

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/67