Aktualności

8.3 Wsparcie przedsiębiorczości / 8.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych, RPO Łódzkiego 06.10.2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił dnia 05.10.2015 r. nabór nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej VIII „Zatrudnienie”, Działania VIII.3 „Wsparcie przedsiębiorczości” – Poddziałanie VIII.3.1 „Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych” Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów należy złożyć w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (egzemplarz w formacie XLS lub XLSX), zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. Wniosek wymieniony wyżej należy złożyć wraz z pismem przewodnim.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu ubiegać się mogą wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) zgodnie z SZOOP RPO WŁ na lata 2014 – 2020 przyjętym Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1080/15 z dnia 30 września 2015r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na udzielanie w ramach projektów bezzwrotnego wsparcia dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów – 48 285 840 zł

Więcej informacji:

Kryteria wyboru projektu zostały określone w Regulaminie konkursu (DOC 841 KB)