Aktualności

Baza Konkurencyjności dla beneficjentów POWER ruszyła 1 lipca 2015r. 03.07.2015

Ruszyła Baza Konkurencyjności dla beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Beneficjenci od dnia 1 lipca 2015r. mają obowiązek publikowania zapytań ofertowych oraz wyników postępowań dla upublicznionych od tego dnia zapytań ofertowych na stronie internetowej internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

 Cel Bazy

Baza ma zapewnić przejrzystość i szeroki dostęp do zamówień udzielanych przez beneficjentów.  W ramach zasady konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL oraz w Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020.

Dla kogo Baza Konkurencyjności

Stosowanie Bazy jest obligatoryjne zarówno dla beneficjentów Programu Kapitał Ludzki jak i Programu Wiedza Edukacja Rozwój:

  • od 1 stycznia 2015 r. dla beneficjentów Programu Kapitał Ludzkizobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL (wartość zamówienia od 14 tys. euro netto).
  • od 1 lipca 2015 r. dla beneficjentów Programu Wiedza Edukacja Rozwój zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020, z zastrzeżeniem o którym mowa w podrozdziale 6.5.3 pkt 7 lit a tiret ii.

Kogo dotyczy zasada konkurencyjności w latach 2014-2020

Udzielanie zamówień publicznych w ramach projektu następuje zgodnie z zasadą konkurencyjności w przypadku:

  • beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (wartość zamówień 50 tys. zł netto – 30 tys. euro netto),
  • beneficjentów nie zobowiązanych do stosowania ustawy Pzp (od 50 tys. zł netto), a w przypadku zamówień sektorowych o wartości równej lub niższej od kwoty określonej w art. 11 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto z zastrzeżeniem pkt 3 i 4 rozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie  kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS w okresie programowania 2014-2020.

Korzyści  upublicznienia zapytania ofertowego poprzez Bazę

Korzyści dla zamawiających (beneficjentów – publikujących ogłoszenia o zamówieniach):

  • pełniejsze rozeznanie rynku,
  • potencjalnie większa liczba ofert.

Korzyści dla oferentów (potencjalnych wykonawców zamówień):

  • większa przejrzystość i szerszy dostęp do zamówień.
  • oszczędność czasu (zgromadzenie wszystkich ofert w jednym miejscu)

Dotychczasowi użytkownicy publikujący już zapytania ofertowe, przy pierwszym logowaniu po 1 lipca 2015 r., będą musieli zaakceptować nowy regulamin, aby móc dalej korzystać z systemu.