Aktualności

Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych 10.03.2016

Od 4 kwietnia 2016 r. rusza nabór wniosków w ramach:

Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych- konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-001/16.

Na co i kto może składać wnioski:

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty typu outplacementowego udzielające wsparcia dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w szczególności poprzez:

– doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,

– pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,

– szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe,

– subsydiowane zatrudnienie,

– dodatek relokacyjny,

– wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% – Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

95% – Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 16 764 706,00 zł

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 5%

Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć  w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 04.04.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 15.04.2016 r. do godziny 15.30.

Dokumentacja konkursowa oraz szczegółowe informacje na stronie Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego:

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/84