Aktualności

Informacja o naborze Działanie 2.19 POWER 23.07.2015

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-001/15 „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR),
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 31 sierpnia do 30 września 2015 r.

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz

  • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/ osób uprawionych do złożenia wniosku

albo

  • w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:

  • osobiście w (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15, z wyłączeniem dnia 30 września 2015 r., kiedy wnioski mogą być składane do godziny 12.00) do Kancelarii Ogólnej MIiR, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;
  • przesyłką kurierską;
  • pocztą.

Za datę wpływu wniosku w wersji papierowej należy uznać datę wpływu tego wniosku do Kancelarii Ogólnej MIiR.

Wnioski w formie elektronicznej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR (adres: /MIR/SkrytkaESP).
W tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MIiR.

Na co i kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty będące organizacjami pozarządowymi w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Projekt może być realizowany samodzielnie lub w partnerstwie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty grantowe ukierunkowane na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Grantobiorcami w niniejszym konkursie będą wybrane przez beneficjentów w drodze otwartego naboru gminy, z którymi beneficjenci podpiszą umowy o powierzenie grantu na realizację pogłębionych konsultacji dokumentów planistycznych oraz zapewnią im odpowiednie wsparcie merytoryczno – techniczne potrzebne do przeprowadzenia konsultacji.

Kryteria wyboru projektów

Wszystkie kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 527 KB).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 100%

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 2 225 000 PLN

 Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 13 500 000 PLN

 Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 527 KB)

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 527 KB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania związane z konkursem można kierować na adres e-mail:

konkurs.partycypacja@mir.gov.pl.

IOK zaplanowała przeprowadzenie spotkań informacyjnych:

  • Warszawa: 16 lipca 2015 r. w godz. 11.00 – 14.00,
    miejsce spotkania: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, sala 1105
  • Sopot: 20 lipca 2015 r. w godz. 11.30 -14.30,  miejsce spotkania: Urząd Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, sala 36 (I piętro).

UWAGA! Aby zarejestrować się na spotkanie należy przesłać wiadomości potwierdzającej przybycie najpóźniej do 16 lipca br. na adres:konkurs.partycypacja@mir.gov.pl z zaznaczeniem, którego spotkania dotyczy zgłoszenie.