Aktualności

Interpretacja art.33 ust.6 ustawy wdrożeniowej – projekty partnerskie 25.04.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi treści art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej Ministerstwo Rozwoju przedstawiło interpretację w zakresie ww. zapisów.

Celem projektu partnerskiego powinno być osiągnięcie znaczącej wartości dodanej poprzez podział realizacji zadań pomiędzy niezależne podmioty o różnorodnej specyfice, wypracowanie wspólnych rozwiązań problemów oraz odejście od rozproszonych i często nietrwałych działań podejmowanych przez różnych aktorów w tych samych obszarach na rzecz skoordynowanej i kompleksowej aktywności. Tak rozumiane partnerstwo nie może polegać na tym, że jakiś podmiot angażowany jest w projekt partnerski do wykonania zadania według woli innego partnera (w tym sprawującego nad nim kontrolę) nie wnosi do przedsięwzięcia wartości dodanej, nie ma udziału w tworzeniu założeń projektowych. Wszyscy partnerzy w projekcie powinni ingerować w przedmiot realizowanych zadań i z założenia są w stosunku do lidera równorzędnymi podmiotami, a lider i partnerzy powinni współpracować ze sobą na wszystkich etapach realizacji projektu.

Mając na uwadze powyższe, w art. 33 ust. 6 wprowadzono generalny zakaz tworzenia partnerstw przez podmioty powiązane, bowiem w takim przypadku nie może być mowy ani o równorzędności partnerów ani o swobodzie podejmowania decyzji przez podmiot znajdujący się pod kontrolą innego „partnera”. Dodatkowo, szczególnie w sytuacji, w której podmiot kontrolujący inny podmiot ma w projekcie realizować zadania wyłącznie (albo prawie wyłącznie) koordynacyjne, wątpliwości może budzić sama potrzeba angażowania takiego podmiotu w realizację projektu, skoro na skutek kontroli sprawowanej nad innym podmiotem jest w stanie zapewnić prawidłową koordynację realizacji projektu, działając w ramach podmiotu kontrolowanego bez potrzeby bezpośredniego angażowania się (a tym samym m. in. podnoszenia kosztów projektu) w jego realizację.

Zważywszy na wielość możliwych do wykorzystania koncepcji powiązań występujących pomiędzy podmiotami, a także w celu zachowania jednolitości stosowanych rozwiązań zarówno w przypadku projektów objętych, jak i nie objętych pomocą publiczną, ustawodawca zdecydował się na odwołanie do powszechnie stosowanej definicji powiązań zawartej w art.3 Załącznika 1 do rozporządzenia nr 651/2014. Sam fakt wystąpienia pomocy publicznej jest natomiast z punktu widzenia stosowania art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej obojętny.

W związku z tym, podejście polegające na ograniczeniu zastosowania regulacji zawartej w art. 33 ust. 6 wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 3 Załącznika 1 do rozporządzenia nr 651/2014 jest podejściem nieprawidłowym. Wolą ustawodawcy nie było bowiem uregulowanie kwestii ograniczenia możliwości udzielania pomocy publicznej podmiotom powiązanym, do czego sprowadzałby się sens przepisu w przypadku zastosowania takiej interpretacji, ale wyeliminowanie możliwości realizacji tego konkretnego typu projektu przy zastosowaniu konstrukcji godzącej w jego ideę. Art. 33 ust. 6 nie mówi o „podmiotach” w rozumieniu art. 3 Załącznika 1 do rozporządzenia nr 651/2014, ale o „powiązaniach” w rozumieniu ww. przepisu. Gdyby ustawodawca zamierzał odwołać się do zakresu podmiotowego określonego w załączniku 1 do rozporządzenia 651/2014, powołałby się wprost na pojęcie „przedsiębiorstwa powiązanego, o którym mowa w załączniku 1 do rozporządzenia 651/2014”. Jednocześnie nie bardzo wiadomo, jaki miałby być sens tworzenia typu regulacji, skoro już przepisy unijnego prawa konkurencji bardzo restrykcyjnie traktują zarówno kwestię udzielania publicznego wsparcia podmiotom oferującym na rynku towary i usługi, jak i zawierania przez tego typu podmioty wszelkiego rodzaju porozumień, które mogłyby negatywnie wpływać na konkurencję.

Mając powyższe na względzie, za sprzeczne z ustawą wdrożeniową należy uznać m.in. wyłączanie zastosowania art. 33 ust. 6 ww. ustawy do jednostek samorządu terytorialnego i jednostek z nimi powiązanych – niezależnie od formy prawnej tego typu jednostek – z powołaniem się na fakt nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ww. jednostki.

Informacja pochodzi ze strony: http://www.efs.wup.poznan.pl/interpretacja-art.33-ust.6-ustawy-wdrozeniowej-projekty-partnerskie/