Aktualności

Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych 07.12.2015

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.1 pkt 5 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazuje do zastosowania przez Instytucje Zarządzające programami regionalnymi (IZ RPO) wyznaczone minimalne poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej:

  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%;
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39%;
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 33%;
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%;
  • minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym) – 29% lub minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) – 38% – do decyzji IZ RPO.

W przypadku osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych kategorii, które zostały zdefiniowane w danym regionalnym programie operacyjnym, minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej musi zostać określony przez Instytucję Zarządzającą RPO na podstawie wiarygodnych danych (analiz, badań itp.).

IZ RPO może zdecydować o obniżeniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp. w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią wojewódzką przy jednoczesnym podniesieniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp. w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego jest niższa niż średnia wojewódzka. Decyzja w tym zakresie musi zostać odpowiednio odzwierciedlona w kryteriach wyboru projektów i podawana jest w informacji o naborze projektów.

Ww. minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej należy stosować we wszystkich kryteriach wyboru projektów dotyczących aktywizacji zawodowej w Celu Tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników przyjmowanych przez Komitety Monitorujące od 24 sierpnia br. do 31 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie oraz w dodatkowych wyjaśnieniach dotyczących poziomu efektywności zatrudnieniowej liczonego dla osób o niskich kwalifikacjach i sposobu liczenia efektywności (PDF 296 KB).