Aktualności

MIR Sięgnij po dotacje z Programu Wiedza Edukacja Rozwój 09.10.2015

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju:

Blisko 1,7 mld zł – to łączna wartość konkursów planowanych do uruchomienia w 2015 r. z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

„Na wsparcie osób młodych, zatrudnienia, szkolnictwa wyższego, zdrowia, innowacji społecznych przeznaczyliśmy w POWER blisko 22,4 mld zł.”- mówi minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

„Realizacja programu nabiera tempa. Dotychczas podpisaliśmy już 345 umów o wartości ponad 1,2 mld zł.”

W 2015 r. kontraktowane są również projekty pozakonkursowe, które dotyczą wsparcia osób młodych pozostających bez pracy, programów mobilności ponadnarodowej oraz usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Łącznie, alokacja na działania uruchomione w PO WER w 2015 r. wynosi ponad 3,6 mld zł.

Dotychczas ogłoszono 30 konkursów. Do końca roku planowane jest ogłoszenie 17 kolejnych.

Osoby młode na rynku pracy

17 z zaplanowanych na ten rok konkursów dotyczy wsparcia osób młodych pozostających bez zatrudnienia na regionalnych rynkach pracy. 14 z nich zostało już ogłoszonych, w tym 11 jest zakończonych.

W 3 trwających konkursach publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego mogą składać wnioski na realizację projektów, których celem jest wsparcie indywidualnej
i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) w następujących terminach:

28 października – 6 listopada, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku. Na dofinansowanie projektów przeznaczono tu 10 mln zł.

29 października – 6 listopada, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu. Przewidziane jest dofinansowanie trzech projektów, a kwota przeznaczona na konkurs to 8 mln zł.

2-13 listopada, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu. Pula środków dostępnych w konkursie to 52,3 mln zł.

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

W 2015 r. w tym obszarze przewidziano 16 konkursów (3 zostały już zakończone).

Obecnie otwarte są 3 konkursy, prowadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w których można ubiegać się o dofinansowanie:

do 9 października uczelnie mogą składać wnioski na realizację projektów w ramach działań edukacyjnych na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujących studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej. Budżet konkursu to 3,5 mln zł,

do 12 października można składać wnioski, których celem jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez wypracowane rekomendacje przez powołane w projektach partnerstwa. Planuje się dofinansowanie jednego partnerstwa z każdego województwa. Środki przeznaczone na konkurs to 8 mln zł, a minimalna wartość jednego projektu wynosi 100 tys. zł,

od 30 października do 10 listopada przyjmowane są wnioski w konkursie, którego celem jest utworzenie narzędzia służącego ocenie jakości usług Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie uproszczonego systemu dopuszczania do pracy cudzoziemców. Do dofinansowania zostanie wyłoniony jeden projekt, a środki przeznaczone na konkurs to 3 mln zł.

Do końca roku planuje się ogłoszenie 10 kolejnych konkursów z obszaru efektywnych polityk publicznych dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Z 4 zaplanowanych na ten rok konkursów dwa zostały już zakończone.

do 14 października Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów których celem jest realizacja wysokiej jakości programów stażowych. W konkursie wnioski mogą składać szkoły wyższe i grupy uczelni pod przewodnictwem lidera. Pula środków przeznaczonych na konkurs to 145 mln zł.

jeszcze w październiku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłoszenie konkursu, w którym dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty dotyczące świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Budżet konkursu to 35 mln zł.

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

W 2015 r. w tym obszarze zaplanowano 5 konkursów, z czego w 4 z nich nabór wniosków został już zakończony.

w grudniu Centrum Projektów Europejskich planuje ogłoszenie konkursu, w którym dofinansowane będą mogły być projekty dotyczące funkcjonowania sieci współpracy w obszarze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego, umożliwiające wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się. Budżet konkursu to 9,7 mln zł.

Wsparcie dla obszaru zdrowia

Z 3 zaplanowanych konkursów w tym obszarze, jeden został zakończony.

Od 8 października do 9 listopada Ministerstwo Zdrowia przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie, w którym wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych, ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów tych kierunków. Pula środków przeznaczonych na konkurs to 90 mln zł.

Od 9 listopada do 10 grudnia do Ministerstwa Zdrowia wnioski na dofinansowane projektów dotyczących kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł.

Informacje na temat naborów organizowanych w Programie Wiedza Edukacja Rozwój dostępne są na stronie internetowej www.power.gov.pl w zakładce „Skorzystaj”. Informacje o konkursach z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w regionalnych programach operacyjnych dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Skorzystaj” oraz na stronach urzędów marszałkowskich.