Aktualności

Podziałanie 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość 06.10.2015

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 25.09.2015 r. ogłosił konkurs nr RPWP.06.03.01-IZ-00-30-001/15

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl w terminie 02.11.2015 r. od godziny 0.00 do dnia 16.11.2015 r. do godziny 15.30

Kto może składać wnioski:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co mogą być składane wnioski:

Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmujące:

1.diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji),

2. szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

3. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

4.wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych) lub pomostowe wsparcie finansowe.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE + 10% dofinansowania krajowego).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 54 861 569,00 zł

Minimalna wartość projektu: 50 000 zł

Minimalny wkład własny: 5% kosztów kwalifikowanych

Więcej informacji:

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/69