Aktualności

Rozliczanie projektów – konieczność posiadania profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego 25.04.2016

Serwis Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego informuje, że w perspektywie finansowej 2014-2020 składanie wniosków o płatność oraz przekazywanie związanych z nimi informacji oraz korespondencji będzie się odbywać z wykorzystaniem  SL2014 – aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, uwierzytelnianie Beneficjenta lub osoby fizycznej, która zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu jest upoważniona do reprezentowania Beneficjenta w zakresie czynności związanych z realizacją projektu w centralnym systemie teleinformatycznym następuje przez wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

W ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9, jednym z załączników do Umowy o dofinansowanie jest Harmonogram płatności zawierający informacje o przewidywanych ramach czasowych składania przez Beneficjenta wniosków o płatność.

Zawarte w nim informacje należy umieścić w Harmonogramie płatności znajdującym się w SL2014 i przesłać go w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ uprawnień do ww. systemu[1]. Powyższe uprawnienia będą nadawane niezwłocznie po podpisaniu Umowy o dofinansowanie.

Żeby móc się wywiązać z powyższego obowiązku, zwracamy uwagę na konieczność posiadania przez osoby upoważnione przez Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz za pośrednictwem SL2014 profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o co należy zadbać z odpowiednim wyprzedzeniem.

Posiadanie któregoś z powyższych narzędzi uwierzytelniających jest niezbędne do zalogowania się do SL2014 i, tym samym, terminowego wywiązania się z obowiązków wynikających z Umowy o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące systemu informatycznego dostępne są na podstronie poświęconej SL2014 (m.in. instrukcja jak założyć konto i uzyskać profil zaufany EPUAP)


[1] Kolejne Harmonogramy płatności należy przesyłać wraz z wnioskiem o płatność.