Aktualności

Uproszczone metody rozliczania kosztów bezpośrednich WRPO 03.08.2015

Na stronie internetowej Serwisu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pojawiła się informacja o obowiązku stosowania uproszczonych metod rozliczania kosztów bezpośrednich.

W związku z trwającymi naborami na dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFS, Instytucja Zarządzająca zauważyła liczne błędy w konstrukcji budżetów projektów.

Z uwagi na powyższe Instytucja Zarządzająca przypomina, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000 Euro, stosowanie jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków jest obligatoryjne. Oznacza to, że obowiązek stosowania kwot ryczałtowych lub stawek jednostkowych dotyczy projektów, których wartość wydatków wynosi:

1) dla naboru RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 – 401 200,00 zł (po kursie wymiany z maja: 1 euro = 4,012 zł),

2) dla naboru RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 – 412 890,00 zł (po kursie wymiany z czerwca: 1 euro = 4,1289 zł).

Należy podkreślić, iż zastosowanie stawek jednostkowych możliwe jest wyłącznie dla szkoleń z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego realizowanych w ramach Działania 8.2 WRPO 2014+ Uczenie się przez całe życie.

Wnioskodawca, który planuje realizację szkoleń z języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego w ramach Działania 8.2 WRPO 2014+ powinien w tabeli 5.1.1 Planowane wydatki w ramach projektu w PLN przy odpowiednim koszcie wchodzącym w skład stawki jednostkowej opisanej w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, w kolumnie „Stawka jednostkowa T/N” wybrać opcję „Tak – nie zawiera kosztów pośrednich”. Należy podkreślić, iż Instytucja Zarządzająca nie przewiduje na dzień dzisiejszy stosowania stawek jednostkowych zawierających koszty pośrednie.

W przypadku obowiązku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków, Wnioskodawca, wypełniając wniosek o dofinansowanie w systemie LSI, w pkt 3.4 Harmonogram realizacji projektu w kolumnie „Wydatki rzeczywiście poniesione” musi wybrać opcję „Nie”, a w kolumnie „Wydatki rozliczone ryczałtowo” opcję „Tak” dla każdego z przewidzianych zadań rozliczanego jedną z ww. metod. Tylko wówczas możliwe jest wypełnienie kolejnego obligatoryjnego pola dla projektu rozliczanego kwotami ryczałtowymi, tj. pkt 5.1.6 Kwoty ryczałtowe.

W przypadku wyżej opisanej sytuacji, niewypełnienie w prawidłowy sposób ww. pól skutkuje odrzuceniem projektu na podstawie niespełnienia kryterium formalnego ogólnego: Wniosek jest rozliczany w oparciu o stawki jednostkowe/kwoty ryczałtowe.

Ponadto cena jednostkowa kosztu/wydatku przedstawiona w załączniku do regulaminu konkursu „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług” nie oznacza stawki jednostkowej, lecz szacunkową cenę rynkową towarów i usług najczęściej finansowanych w ramach danego Działania/Poddziałania – stosując zatem stawki wynikające z taryfikatora Instytucji Zarządzającej, nie należy ich oznaczać jako stawki jednostkowe w budżecie projektu.