Aktualności

WRPO 8.2 Uczenie się przez całe życie 01.07.2015

Ogłoszono konkurs: WRPO 8.2

Termin rozstrzygnięcia konkursu

III/IV kwartał 2015 roku

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 31.07.2015 r. od godziny 0.00 do dnia 13.08.2015 r. do godziny 15.30. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Kto może składać wnioski?

  • Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Szkolenia podnoszące kompetencje językowe i/lub TIK osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE + 5% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

15 655 793 zł

Potrzebna pomoc w napisaniu wniosku – kontakt:

tel. 61 6394960, e-mail: biuro@euroinnowacje.com