Aktualności

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IR – zatwierdzone 02.09.2015

28 sierpnia 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Dokument określa warunki kwalifikowalności wydatków oraz wskazuje szczegółowe koszty, które mogą być uznane za kwalifikowalne w projektach realizowanych w ramach poszczególnych działań i poddziałań PO IR.

Dokument uszczegóławia również warunki i procedury określone w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść dokumentu dostępna jest na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakładce „Fundusze Europejskie”/„Wytyczne”,

stronie Programu Inteligentny Rozwój w zakładce „Prawo i dokumenty”,

portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”.

Treść wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój