Aktualności

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020 – projekt 10.03.2016

W Serwisie Programu Inteligentny Rozwój zamieszczono informację dotyczącą możliwości zgłaszania uwag do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Projekt zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Inteligentny Rozwój określa warunki kwalifikowalności wydatków oraz wskazuje szczegółowe koszty, które mogą być uznane jako kwalifikowalne w projektach realizowanych w ramach poszczególnych działań i poddziałań Programu.

Dokument uszczegóławia również warunki i procedury określone w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 kwietnia 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Uwagi do projektu Wytycznych wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na formularzu do 23 marca 2016 r. na adres poczty elektronicznej magdalena.pernal@mr.gov.pl

Formularz zgłaszania uwag

XLS 140 KB

09.03.2016
Wersja obowiązująca od: 09.03.2016 do: 23.03.2016