Blog euroinnowacje.com

Indywidualna działalność gospodarcza czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – co wybrać przy rozpoczynaniu przygody z własnym biznesem? 21.08.2017

Gdy chcemy rozpocząć własny biznes (celowo nie piszę „własną firmę” – o czym niżej) musimy zdecydować w jakiej formie prawnej „ten biznes” będzie prowadzony. Wbrew pozorom nie jest to proste zagadnienie. Indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa to tylko kilka z form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, a już same nazwy przyprawiają o zawrót głowy! Ten artykuł poświęcony jest wyłącznie dwóm, tj. indywidualnej działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i to nie tylko dlatego aby ograniczyć jego obszerność J. Jak wynika ze statystyk GUS są one najpopularniejszymi formami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zatem przejdźmy do omówienia: indywidualnej działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

CZĘŚĆ I PODSTAWY PRAWNE

Formy prowadzenia działalności gospodarczej, którymi się zajmujemy regulowane są przez różne akty prawne (ustawy).
Prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej regulowane jest ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, choć ustawa ta co do zasady określa również podstawy prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to natomiast ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych i tu od razu należy zaznaczyć, że ta ustawa reguluje również funkcjonowanie innych spółek (np. akcyjnej) jako form prowadzenia działalności gospodarczej.
Zacznijmy jednak od podstaw, a to odsyła nas do Kodeksu cywilnego (nie mówiłem, że to są łatwe sprawy J). Musimy bowiem na wstępie poznać takie pojęcia jak: firma, przedsiębiorstwo, osoba fizyczna i osoba prawna. Nie można prowadzić własnego biznesu nie znając tych pojęć.

Osoba fizyczna, a osoba prawna

Osoba fizyczna to DZIAŁ I, a Osoba prawna to DZIAŁ II Kodeksu cywilnego, jednak postaram się przedstawić to w bardziej dostępny sposób.
Osoba fizyczna to po prostu – CZŁOWIEK. Każdy po urodzeniu staje się „osobą fizyczną” i ma osobowość prawną choć pełną zdolność do czynności prawnych (z nielicznymi wyjątkami) uzyskuje się po osiągnięciu pełnoletności. Możliwe jest jednak powołanie przez dwie lub więcej osób fizycznych „nowej” osoby, co mogą zrobić na kilka sposobów. Jednym z nich jest stworzenie kolejnej osoby fizycznej i tu mamy do czynienia ze spółką cywilną (nie będziemy tego zagadnienia omawiali szerzej). Inny sposób, to utworzenie osoby prawnej np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Osoba prawna to jednostka organizacyjna, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych np. zawierać umowy. Powołując nową osobę prawną staje się ona odrębnym podmiotem praw i obowiązków (odrębny podmiot od innych, w tym od swoich założycieli). Jednak ten nowy odrębny podmiot nie może istnieć samodzielnie i do tego istnienia/funkcjonowania potrzebuje osób fizycznych, które będą w jej imieniu działały tzn. zawierały umowy, reprezentowały przed sądami, ale również świadczyły usługi na rzecz klientów itd. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest właśnie osobą prawną, a zatem po jej powołaniu staje się niezależnym podmiotem praw i obowiązków.

Firma

Definicję firmy znajdziemy w Kodeksie cywilnym. Firma to nic innego jak nazwa, która odróżnia ją od innych podmiotów działających na rynku.
Firmę MUSI posiadać zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna.
Firmą osoby fizycznej jest jej nazwisko i imię, ale możliwe jest użycie dodatkowych określeń np. determinujących jej przedmiot działalności.
[np. MTD Consulting Marcin Król]
Firma osoby prawnej MUSI natomiast zawierać określenie jej formy prawnej (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), a samą nazwę nadaje się w akcie założycielskim przy powoływaniu jej do życia.
[np. Euro Innowacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością]

Przedsiębiorca i jego przedsiębiorstwo

Omawiając to zagadnienie jednocześnie podsumujemy omówienie podstaw prawnych.
Zgodnie z Kodeksem cywilnym Przedsiębiorcą jest między innymi osoba fizyczna lub prawna, która prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorca działa pod firmą.
Przedsiębiorstwo zgodnie z Kodeksem cywilnym to zorganizowany zespół składników wykorzystywany przez Przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej. W zależności od jej charakteru można tu wymienić np. samochody, nieruchomości, narzędzia, ale również koncesje, licencje itp.

żnice przy rejestracji nowej działalności gospodarczej (Indywidualna działalność gospodarcza vs. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Wiemy już, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (osoba prawna) różni się od indywidualnej działalności gospodarczej (osoba fizyczna) głównie tym, że zakładając spółkę to nie założyciele prowadzą działalność gospodarczą, a sama spółka, ale co z tego wynika?
Dla osoby, która po raz pierwszy w życiu chce prowadzić działalność gospodarczą inne będzie wartościowanie wad i zalet omawianych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Liczyć się będzie głównie mało formalności przy zakładaniu nowej działalności gospodarczej, a także łatwość prowadzenia rozliczeń podatkowych (choć tu należy zwrócić również uwagę na możliwość legalnego obniżenia tych obciążeń).

Dlatego omawiając różnice między najpopularniejszymi w Polsce formami prowadzenia działalności gospodarczej skupię się na omówieniu formalności towarzyszących rejestracji:
indywidualnej działalności gospodarczej – CZĘŚĆ II (w przygotowaniu)
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – CZĘŚĆ III (w przygotowaniu)

JAK ZDOBYĆ ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ?

W terminie 14 – 25 sierpnia 2017r. zapraszamy mieszkańców powiatów: mogileńskiego, żnińskiego, nakielskiego i wąbrzeskiego, do udziału w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach, których można uzyskać do 46.200,00 zł. na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Marcin Król – Prezes Zarządu Euro Innowacje sp. z o.o.