Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Euro Innowacje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 100/11, 61-757 Poznań, zarejestrowaną w w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000424232, NIP 7831689551, REGON 30214357900000 Kapitał zakładowy 100 000 PLN (wpłacony w całości) z którym można się kontaktować poprzez e-mail biuro@euroinnowacje.com Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  • wykonania umowy bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia 2016/679).
  • przyjmowanie zgłoszeń do uczestnictwa w realizowanych przez Euro Innowacje sp. z o.o. projektach – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia 2016/679).
  • finansowo – księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowe (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679).
  • wysyłki newslettera – na podstawie wcześniej udzielonej zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a
  • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – jako prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f.
  • obsługi żądań, odpowiedzi na pytania – jako prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f.
 2. W przypadku danych przetwarzanych w związku z zawartą umową oraz w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na administratorze i niezbędnością wypełniania obowiązków, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji w/w zadań, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 3. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane są przetwarzane do czasu jej cofnięcia. Ma Pan/Pani możliwość w każdym momencie wycofać udzieloną zgodę. Zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail: biuro@euroinnowacje.com
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi administratorowi zawarcie umowy, obsługę żądań czy też wysyłkę newslettera.
 5. Pana/Pani dane będą udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu (w zakresie wsparcia technicznego i obsługi księgowej).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.