Projekty z UE

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „Elektronizacja procesów obsługi przedsiębiorców w 10 JST woj. kujawsko-pomorskiego” jest realizowany od 01.09.2016r. do 31.12.2017r. wspólnie przez następujące instytucje:

1) Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
2) Gminę Barcin
3) Gminę Gąsawę
4) Gminę Janowiec Wlkp.
5) Gminę Łabiszyn
6) Gminę Rogowo
7) Gminę Żnin
8) Gminę Janikowo
9) Gminę Pakość
10) Gminę Dąbrowa
11) Gminę Szubin
12) Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico” sp. z o.o

Wartość projektu wynosi: 1 920 493,98 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 618 592,33 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 10 Urzędach JST z 4 powiatów woj. kujawsko-pomorskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 6 zadań w terminie do 31.12.2017.”

Zadania zaplanowane w projekcie

1) Integracja i modernizacja w 10 JST obiegu dokumentów (ESOD) i systemów dziedzinowych (SD) do podatków i opłat dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
2) Wdrożenie rozwiązań w 10 JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji
o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
3) Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w 10 JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców
4) Objęcie szkoleniami 53 pracowników samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 10 JST w obszarze podatków i opłat
5) Objęcie szkoleniami 30 pracowników samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 10 JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
6) Objęcie szkoleniami 195 pracowników samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 10 JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi

 Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie

1) 10 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
2) 10 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
3) 10 Jednostek samorządu terytorialnego, które zintegrowały i zmodernizowały obieg dokumentów (ESOD) i systemy dziedzinowe do podatków i opłat (SD) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia
i przebiegu sprawy (Zad.1)
4) 10 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad. 2)
5) 10 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta (Zad. 3)
6) 278 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.4,5,6)