Projekty z UE

 

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „Innowacyjna edukacja dla szkół Gminy Żnin” jest realizowany od 01.05.2019 r. do 31.07.2020 r. wspólnie przez EURO INNOWACJE SP. Z O.O. (Partner Wiodący) oraz GMINĘ ŻNIN (Partner).

Numer projektu

RPKP.10.02.02-04-0013/18

Program Operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa

10 „Innowacyjna edukacja”

Działanie

10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”

Poddziałanie

10.2.2 „Kształcenie ogólne”

Wartość projektu

1 227 805,44 zł

Wkład Funduszy Europejskich

1 043 634,62 zł

Cel projektu

Podniesienie kompetencji kluczowych 672 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych, doposażenie pracowni przedmiotowych i TIK oraz podwyższenie kompetencji 50 nauczycieli w 5 szkołach osiągających słabe wyniki edukacyjne na obszarze gminy Żnin do 31.07.2020 r.

Zadania zaplanowane w projekcie:

  1. Wyposażenie pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych dla 5 szkół podstawowych w Gminie Żnin.
  2. Podniesienie kompetencji 50 nauczycieli z 5 szkół prowadzących kształcenie ogólne w Gminie Żnin.
  3. Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie TIK, przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz postaw i umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej: 672 uczniów z 5 szkół w Gminie Żnin.
  4. Pozaszkolne zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych 672 uczniów z 5 szkół podstawowych w Gminie Żnin.

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie

  • 605 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu
  • 45 nauczycieli uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu
  • 5 szkół i placówek systemu oświaty będzie wykorzystywać sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych
  • 5 szkół, w których pracownie przedmiotowe będą wykorzystywać doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych