Projekty z UE

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „Nauczanie eksperymentalne oraz indywidualizacja nauczania szansą na rozwój szkół z obszarów wiejskich w gminie Gołańcz” jest realizowany od 01.09.2018 r. do 31.07.2019 r. wspólnie przez EURO INNOWACJE SP. Z O.O. (Partner Wiodący) oraz MIASTO I GMINĘ GOŁAŃCZ (Partner).

Numer projektu

RPWP.08.01.02-30-0163/17

Program Operacyjny

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa

8 „Edukacja”

Działanie

8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”

Poddziałanie

8.1.2 „Kształcenie ogólne – projekty konkursowe”

Wartość projektu

540 520,63 zł

Wkład Funduszy Europejskich

475 240,63 zł

Cel projektu

„Podniesienie wyników nauczania 181 uczniów 3 Szkół Podstawowych z obszarów wiejskich w gminie Gołańcz poprzez podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub językowych) wśród minimum 80% osób ze 181 uczniów (83K/98M), poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu dzięki doposażeniu pracowni przedmiotowych oraz podwyżeniu kompetencji minimum 90% z 40 nauczycieli (35K/5M), a także podniesienie jakości prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z uczniami z niepełnosprawnościami w okresie 01.09.2018-31.07.2019 r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

  1. Wyposażenie pracowni przedmiotowych 3 szkół podstawowych w gminie Gołańcz w sprzęt niezbędny do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych
  2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji 40 nauczycieli 3 szkół podstawowych w gminie Gołańcz z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, a także przygotowanie do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  3. Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych i języków obcych prowadzone w oparciu o nauczania metodą eksperymentu dla 181 uczniów 3 szkół podstawowych w gminie Gołańcz
  4. Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym wsparcie rozwoju 64 uczniów zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doposażenie 3 szkół w gminie Gołańcz w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, a także pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie

  • 145 uczniów (65K/80M) nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu
  • 36 nauczycieli (32K/4M) nabędzie kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu
  • W 3 szkołach pracownie przedmiotowe wykorzystywać będą doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych
  • 51 uczniów (21K/30M) ze specjalnymi potrzebami podniesie kompetencje po opuszczeniu programu
  • 1 nauczyciel/ka podniesie kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej
  • 30 nauczycieli (26K/4M) podniesie kompetencje z zakresu kompetencji wychowawczych