Projekty z UE

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług administracyjnych” jest realizowany od 01.09.2016r. do 31.12.2017r. wspólnie przez następujące instytucje:

1) Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
2) Gminę Miasto Wąbrzeźno
3) Powiat Wąbrzeski
4) Gminę Książki
5) Gminę Dębowa Łąka
6) Gminę Miasto Rypin
7) Gminę Miasto Jabłonowo Pomorskie
8) Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico” Sp. z o.o

Wartość projektu wynosi:  1 163 767,50 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 980 823,25 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 6 Urzędach JST z 3 powiatów (wąbrzeskiego, brodnickiego, rypińskiego) województwa kujawsko-pomorskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 7 zadań w projekcie w terminie do 31.12.2017r.”

Zadania zaplanowane w projekcie

1) Integracja i modernizacja w 5 JST: obiegu dokumentów (ESOD) i systemów dziedzinowych (SD) do podatków i opłat dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia
i przebiegu sprawy.
2) Wdrożenie rozwiązań w 6 JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje.
3) Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w 6 JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców
i przedsiębiorców.
4) Wdrożenie rozwiązań w 1 JST (P2) z zakresu elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości w oparciu o dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, usprawniających pracę Gmin Powiatu Wąbrzeskiego, wykonawców prac geodezyjnych, rzeczoznawców
i komorników.
5) Objęcie szkoleniami 24 P samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 6 JST w OBSZARZE PODATKÓW I OPŁAT.
6) Objęcie szkoleniami 12 P samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 6 JST w OBSZARZE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI.
7) Objęcie szkoleniami 133 P samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 6 JST W OBSZARACH NIEZBĘDNYCH DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA USŁUGAMI DZIEDZINOWYMI.

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie

1) 6 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
2) 6 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
3) 5 Jednostek samorządu terytorialnego, które zintegrowały i zmodernizowały obieg dokumentów (ESOD) i systemy dziedzinowe do podatków i opłat (SD) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
4) 6 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad. 2)
5) 6 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta (Zad. 3)
6) 1 Jednostka samorządu terytorialnego, która wdrożyła rozwiązania z zakresu elektronizacji procesu świadczenia usług i ewidencji nieruchomości w oparciu o dane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Zad. 4)
7) 169 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami
i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad. 5,6,7)