Projekty z UE

10.11.2017r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 10 listopada 2017 r. zakończyliśmy ostatecznie rekrutację (tj. upłynął termin na wniesienie odwołań od wyników rekrutacji) w ramach projektu pt.  „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotacje na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, listę kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_NAKŁO

Zanonimizowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu_NAKŁO

Zanonimizowana ostateczna lista rezerwowa_NAKŁO

Serdecznie gratulujemy !

20.10.2017r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 20 października 2017 r. zakończyliśmy I i II etap rekrutacji w ramach projektu pt.  „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotacje na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, a także wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz wstępną listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu_NAKŁO

Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_NAKŁO

Zanonimizowana wstępna lista rezerwowa_NAKŁO

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (tj. do etapu szkoleniowo – doradczego) oraz ostateczna lista rezerwowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §6 – Procedura odwoławcza, Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

08.09.2017r.

Zakończyliśmy rekrutację w ramach projektu „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim!” w dniu 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszym Projektem.

25.08.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim!” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta KONTAKT

07.08.2017r.
Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”.

Rekrutacja trwa od dnia 14.08.2017r. do dnia 25.08.2017r.

UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.)

0_Regulamin rekrutacji – NAKŁO
1_Formularz rekrutacyjny – NAKŁO
2_Oświadczenie o statusie Kandydata – NAKŁO
3_Potwierdzenie złożenia formularza rekrutacyjnego – NAKŁO
4_Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego – NAKŁO
5_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego – NAKŁO

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.