Projekty z UE

28.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem procedury przyjmowania Wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim” prosimy o składanie wymaganych dokumentów w dniach:
od 28 grudnia 2017 r. do 05 stycznia 2018 r.

Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54 pokój 34 w godz.7.00 do 15.00.

W związku z tym, iż Starostwo Powiatowe w Nakle posiada kserokopie certyfikatów odbycia usługi szkoleniowo – doradczej nie ma potrzeby składania potwierdzania odbycia powyższej usługi.

Do Wniosku o dotację należy dołączyć następujące załączniki:

  • Biznesplan (2 egzemplarze wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym),
  • Oświadczenia Uczestnika projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 (w tym zweryfikowanie statusu Uczestnika projektu) .
    W przypadku zmiany statusu Uczestnik Projektu powinien złożyć ponownie także Oświadczenie o statusie Uczestnika Projektu.
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 4 do wniosku
    o przyznanie dotacji – dostarcza Uczestnik projektu Beneficjentowi po założeniu działalności gospodarczej oraz przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji),
  • Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

Jednocześnie informujemy,  że zmianie uległy dokumenty konkursowe, a co za tym idzie także okres WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W RAMACH DOTACJI oraz ICH ROZLICZENIA. Wobec powyższego, Uczestnik projektu jest zobowiązany do poniesienia wydatków podlegających finansowaniu w ramach dotacji w ciągu 1 miesiąca po otrzymaniu środków oraz ich rozliczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło wykorzystanie środków przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W uzasadnionych przypadkach, wyżej wskazany okres może ulec wydłużeniu – za zgodą Beneficjenta.

Powyższe informacje, zawarte zostały w aktualnym Regulaminie przyznawania środków (§6 – Dotacja, pkt. 21).

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

1.Zaktualizowany regulamin przyznawania środków finansowych_NAKŁO
2.
Biznesplan_NAKŁO
3.Wniosek o udzielenie dotacji_NAKŁO
a)
Załącznik nr 1. Oświadczenia Uczestnika projektu_NAKŁO
b)
Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu_NAKŁO
c)
Załącznik nr 4.Formularz informacji_pomoc de minimis_NAKŁO

 

18.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 28 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. w ramach projektu pt. „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim” trwać będzie nabór Wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z §6 pkt. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami mogą złożyć Uczestnicy projekt, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu oraz ukończyli wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54 pokój 34 w godz.7.00 do 15.00.

30.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy wzory dokumentów w ramach projektu pt. „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi. W razie pytań bądź wątpliwości – prosimy o kontakt z Biurem Projektu, pod numerem telefonu: 52 386 66 29.

ETAP SKŁADANIA BIZNES PLANÓW:
1. Regulamin przyznawania środków finansowych_NAKŁO
2. 
Biznesplan_NAKŁO
3
Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu_NAKŁO
4. 
Wniosek o udzielenie dotacji_NAKŁO
a) 
Załącznik nr 1. Oświadczenia Uczestnika projektu_NAKŁO
b) 
Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu_NAKŁO
c) 
Załącznik nr 4.Formularz informacji_pomoc de minimis_NAKŁO

ETAP PODPISYWANIA UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJĘ):
1. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowanego (dotacji)_NAKŁO

Informujemy, że czekamy na na akceptację ww. dokumentów przez UMWK-P i mogą one ulec nieznacznym zmianom.

10.11.2017r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 10 listopada 2017 r. zakończyliśmy ostatecznie rekrutację (tj. upłynął termin na wniesienie odwołań od wyników rekrutacji) w ramach projektu pt.  „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotacje na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, listę kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_NAKŁO

Zanonimizowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu_NAKŁO

Zanonimizowana ostateczna lista rezerwowa_NAKŁO

Serdecznie gratulujemy !

20.10.2017r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 20 października 2017 r. zakończyliśmy I i II etap rekrutacji w ramach projektu pt.  „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotacje na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, a także wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz wstępną listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu_NAKŁO

Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_NAKŁO

Zanonimizowana wstępna lista rezerwowa_NAKŁO

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (tj. do etapu szkoleniowo – doradczego) oraz ostateczna lista rezerwowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §6 – Procedura odwoławcza, Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

08.09.2017r.

Zakończyliśmy rekrutację w ramach projektu „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim!” w dniu 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszym Projektem.

25.08.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim!” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta KONTAKT

07.08.2017r.
Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”.

Rekrutacja trwa od dnia 14.08.2017r. do dnia 25.08.2017r.

UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.)

0_Regulamin rekrutacji – NAKŁO
1_Formularz rekrutacyjny – NAKŁO
2_Oświadczenie o statusie Kandydata – NAKŁO
3_Potwierdzenie złożenia formularza rekrutacyjnego – NAKŁO
4_Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego – NAKŁO
5_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego – NAKŁO

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.