Projekty z UE

26.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej, prezentujemy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danej osobowych) LISTĘ RANKINGOWĄ oraz LISTĘ REZERWOWĄ na PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE, uczestników projektu pt. „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”.

Serdecznie gratulujemy !

Lista rankingowa_przedłużone wsparcie pomostowe_NAKŁO
Lista rezerwowa_przedłużone wsparcie pomostowe_NAKŁO

24.08.2018 r

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 29 sierpnia 2018r. do 04 września 2018r. w ramach projektu pt.  „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”  trwać będzie nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego. 

Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54 pokój 34 w godz.7.00 do 15.00.

Do Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego, należy dołączyć niezbędne załączniki, takie jak:

 1. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczeniem podatków,
 2. Sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny – złożony PIT/CIT (jeśli dotyczy),
 3. Oświadczenie Uczestnika projektu zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zgodnie z załącznikiem nr 2,
 5. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość przyznanej pomocy,
 6. Kopie umowy zawartej z Pracownikiem / ami wraz z deklaracją zgłoszenia do ZUS.

Poniżej przesyłamy niezbędne dokumenty:

 

 

11.05.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 21 maja 2018 r. do 22 maja 2018 r. w ramach projektu pt. „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim” trwać będzie dodatkowy nabór Wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – w ramach tzw. „szybkiej ścieżki”

Zgodnie z §6 pkt. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami mogą złożyć Uczestnicy projekt, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu oraz ukończyli wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54 pokój 34 w godz.7.00 do 15.00.

07.05.2018 r.

Ogłoszenie o dodatkowym terminie rekrutacji do projektu

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 7 do 10 maja 2018 r. w ramach projektu pt.  „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”  trwać będzie dodatkowa rekrutacja Uczestników Projektu.

Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54 pokój 34 w godz.7.00 do 15.00.

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta.

21.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej, prezentujemy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danej osobowych) LISTĘ RANKINGOWĄ na PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, uczestników projektu pt. „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”.

Serdecznie gratulujemy !

Lista rankingowa PODSTAWOWE wsparcie pomostowe

02.03.2018 r.

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 7 marca 2018r. do 13 marca 2018r. w ramach projektu pt.  „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”  trwać będzie nabór Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.

Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54 pokój 34 w godz.7.00 do 15.00..

Zgodnie z § 7 pkt. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości osobami uprawnionymi do skorzystania z pomocy finansowej mającej ułatwić im utrzymanie płynności finansowej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej są Uczestnicy projektu, którzy otrzymali dotację.

Do Wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, należy dołączyć niezbędne załączniki, takie jak:

 1. Oświadczenie Uczestnika projektu do wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe.
 2. Formularz informacji – pomoc de minimis.

Poniżej przesyłamy niezbędne dokumenty:
1.Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego podstawowego_Nakło
2.Załącznik nr 1. Oświadczenia Uczestnika projektu do wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe_Nakło
3. 
Załącznik nr 2. Formularz informacji – pomoc de minimis

09.02.2018 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej, prezentujemy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danej osobowych), OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ uczestników projektu pt. „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”, których wnioski zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

Serdecznie gratulujemy !

LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji

W związku z powyższym przypominamy, że przy podpisywaniu umowy będą wymagane następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis zarejestrowania działalności gospodarczej do CEIDG – w przypadku gdy Uczestnik projektu będzie dokonywał rejestracji poprzez internet na stronie CEIDG, (UWAGA: adres zamieszkania podany w CEIDG – musi być na terenie Powiatów objętych wsparciem w projekcie),
 2. Dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wydruk ze strony CEIDG lub innego właściwego rejestru);
 3. Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. Kopia dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej;
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 6. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy);
 7. Kopia dokumentu VAT-R, w przypadku jeśli dany uczestnik będzie rejestrował działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT ;
 8. Kopia umowy o pracę zawartej z pracownikiem/ami oraz deklaracji zgłoszenia pracownika do ZUS-U (ZUA) (jeśli dotyczy),
 9. Akt notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy),
 10. Dokumenty potwierdzające osiągane dochody poręczycieli:
  a) w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę / umowę zlecenie: aktualne zaświadczenie o wynagrodzeniu lub wyciąg bankowy, potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskanych dochodów przez okres ostatnich 3 miesięcy,
  b) w przypadku emerytów/rencistów: kopii dokumentów poświadczających wysokość emerytury/renty z ostatnich trzech miesięcy,
  c) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wydruk z KPiR za ostatnie 3 miesiące lub kserokopii deklaracji PIT za ostatni rok.

Do wiadomości zamieszczamy również wzory dokumentów:

Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji)
Wzór umowa poręczenia

24.01.2018 r.

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym (tj.24.01.2018 r.) otrzymaliśmy informację od Instytucji Zarządzającej regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, że po ponownym przeanalizowaniu dokumentów w ramach projektu pt. „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim” wskazane przez Beneficjenta projektu (Euro Innowacje sp. z o.o.) formy zabezpieczeń dla Uczestników projektu, niezbędne na etapie podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) , takie jak: WEKSEL IN BLANCO oraz POŚWIADCZENIE NOTARIALNE O PODDANIU SIĘ DOBROWOLNEJ EGZEKUCJI – nie są możliwe do zaakceptowania przez IZ i nie będą uznawane za obowiązujące w projekcie.

W związku z powyższym, jesteśmy na etapie zmiany Regulaminu przyznawania środków finansowych oraz wzoru Umowy o udzielnie wsparcia finansowego, zgodnie z którymi każdy z uczestników projektu zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia w jednej z następujących, wskazanych przez IZ form:

 1. Poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 2. Gwarancji bankowej;
 3. Gwarancji ubezpieczeniowej;
 4. Poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.),
 5. Weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
 6. Zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
 7. Zastawu rejestrowanego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu,
 8. Hipoteki, w przypadku, gdy beneficjent uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki
 9. Poręczenia według prawa cywilnego (zaakceptowana została przez IZ forma poręczenia, jaką jest Umowa Poręczenia podpisana przez dwóch Poręczycieli, która wskazana była w dotychczasowym Regulaminie).

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że powyższa informacja nie jest decyzją podjętą przez Beneficjenta (Euro Innowacje sp. z o.o.), a wynika z odgórnie narzuconych (w dniu 24.01.2018 r.) wytycznych przez IZ, a co za tym idzie zarówno Beneficjent (Euro innowacje sp. z o.o.), jak i Państwo, jako Uczestnicy projektu, muszą się do tych wytycznych zastosować.

W związku z powyższym, do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego Uczestnik projektu będzie zobowiązany do wyboru jednej w powyższych, możliwych form wniesienia zabezpieczenia.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie pomocy, pytań związanych z zaistniałą sytuacją i wątpliwości. Jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się rozwiązać ewentualne problemy, aby wszyscy z Państwa, którzy znajdują się na obecnej, wstępnej liście rankingowej – mogli otrzymać dotację na założenie działalności gospodarczej, na czym bardzo nam zależy.

Do niniejszej informacji załączamy pismo, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pismo otrzymane z UMWK-P_Nakło

22.01.2018 r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 19 stycznia 2018 r. zakończyliśmy ocenę Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (wraz z biznesplanami) w ramach projektu pt. „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotacje na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ uczestników projektu, których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały wstępnie rekomendowane do dofinansowania oraz Listę uczestników projektu, których wnioski nie zostały rekomendowane do dofinansowania.

Jednocześnie informujemy, że ostateczna LISTA RANKINGOWA zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Wstępna LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji_Nakło
Lista osób niezakwalifikowanych do otrzymania dotacji_Nakło

28.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem procedury przyjmowania Wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim” prosimy o składanie wymaganych dokumentów w dniach:
od 28 grudnia 2017 r. do 05 stycznia 2018 r.

Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54 pokój 34 w godz.7.00 do 15.00.

W związku z tym, iż Starostwo Powiatowe w Nakle posiada kserokopie certyfikatów odbycia usługi szkoleniowo – doradczej nie ma potrzeby składania potwierdzania odbycia powyższej usługi.

Do Wniosku o dotację należy dołączyć następujące załączniki:

 • Biznesplan (2 egzemplarze wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym),
 • Oświadczenia Uczestnika projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 (w tym zweryfikowanie statusu Uczestnika projektu) .
  W przypadku zmiany statusu Uczestnik Projektu powinien złożyć ponownie także Oświadczenie o statusie Uczestnika Projektu.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 4 do wniosku
  o przyznanie dotacji – dostarcza Uczestnik projektu Beneficjentowi po założeniu działalności gospodarczej oraz przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji),
 • Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

Jednocześnie informujemy,  że zmianie uległy dokumenty konkursowe, a co za tym idzie także okres WYDATKOWANIA ŚRODKÓW W RAMACH DOTACJI oraz ICH ROZLICZENIA. Wobec powyższego, Uczestnik projektu jest zobowiązany do poniesienia wydatków podlegających finansowaniu w ramach dotacji w ciągu 1 miesiąca po otrzymaniu środków oraz ich rozliczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło wykorzystanie środków przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W uzasadnionych przypadkach, wyżej wskazany okres może ulec wydłużeniu – za zgodą Beneficjenta.

Powyższe informacje, zawarte zostały w aktualnym Regulaminie przyznawania środków (§6 – Dotacja, pkt. 21).

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:

1.Zaktualizowany regulamin przyznawania środków finansowych_NAKŁO
2.
Biznesplan_NAKŁO
3.Wniosek o udzielenie dotacji_NAKŁO
a)
Załącznik nr 1. Oświadczenia Uczestnika projektu_NAKŁO
b)
Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu_NAKŁO
c)
Załącznik nr 4.Formularz informacji_pomoc de minimis_NAKŁO

 

18.12.2017 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 28 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. w ramach projektu pt. „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim” trwać będzie nabór Wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z §6 pkt. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami mogą złożyć Uczestnicy projekt, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu oraz ukończyli wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54 pokój 34 w godz.7.00 do 15.00.

30.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy wzory dokumentów w ramach projektu pt. „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi. W razie pytań bądź wątpliwości – prosimy o kontakt z Biurem Projektu, pod numerem telefonu: 52 386 66 29.

ETAP SKŁADANIA BIZNES PLANÓW:
1. Regulamin przyznawania środków finansowych_NAKŁO
2. 
Biznesplan_NAKŁO
3
Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu_NAKŁO
4. 
Wniosek o udzielenie dotacji_NAKŁO
a) 
Załącznik nr 1. Oświadczenia Uczestnika projektu_NAKŁO
b) 
Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu_NAKŁO
c) 
Załącznik nr 4.Formularz informacji_pomoc de minimis_NAKŁO

ETAP PODPISYWANIA UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJĘ):
1. Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowanego (dotacji)_NAKŁO

Informujemy, że czekamy na na akceptację ww. dokumentów przez UMWK-P i mogą one ulec nieznacznym zmianom.

10.11.2017r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 10 listopada 2017 r. zakończyliśmy ostatecznie rekrutację (tj. upłynął termin na wniesienie odwołań od wyników rekrutacji) w ramach projektu pt.  „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotacje na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, listę kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_NAKŁO

Zanonimizowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu_NAKŁO

Zanonimizowana ostateczna lista rezerwowa_NAKŁO

Serdecznie gratulujemy !

20.10.2017r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 20 października 2017 r. zakończyliśmy I i II etap rekrutacji w ramach projektu pt.  „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotacje na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, a także wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz wstępną listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób wstępnie zakwalifikowanych do projektu_NAKŁO

Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_NAKŁO

Zanonimizowana wstępna lista rezerwowa_NAKŁO

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (tj. do etapu szkoleniowo – doradczego) oraz ostateczna lista rezerwowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §6 – Procedura odwoławcza, Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

08.09.2017r.

Zakończyliśmy rekrutację w ramach projektu „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim!” w dniu 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszym Projektem.

25.08.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim!” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta KONTAKT

07.08.2017r.
Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy w Powiecie Nakielskim”.

Rekrutacja trwa od dnia 14.08.2017r. do dnia 25.08.2017r.

UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.)

0_Regulamin rekrutacji – NAKŁO
1_Formularz rekrutacyjny – NAKŁO
2_Oświadczenie o statusie Kandydata – NAKŁO
3_Potwierdzenie złożenia formularza rekrutacyjnego – NAKŁO
4_Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego – NAKŁO
5_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego – NAKŁO

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.