Projekty z UE

21.12.2017r.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy wzory dokumentów w ramach projektu pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”

ETAP SKŁADANIA BIZNES PLANÓW:

1.Regulamin przyznawania srodkow finansowych_WĄBRZEŹNO. pdf
2.
Biznesplan_WĄBRZEŹNO
3.
Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu_WĄBRZEŹNO
4.
Wniosek o udzielenie dotacji_WĄBRZEŹNO
a)
Załącznik nr 1. Oświadczenia Uczestnika projektu do wniosku o udzielnie dotacji_WĄBRZEŹNO
b)
Oświadczenie o statusie UP_WĄBRZEŹNO
c)
Zalacznik nr 4 – Formularz informacji – pomoc de minimis_WĄBRZEŹNO

ETAP PODPISYWANIA UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJĘ):

1.Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowanego (dotacji)_WĄBRZEŹNO

Informujemy, że czekamy na na akceptację ww. dokumentów przez UMWK-P i mogą one ulec nieznacznym zmianom.

21.12.2017r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane,  zanonimizowane (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listy w ramach projektu pt.  „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”.

Zanonimizowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu_WĄBRZEŹNO
Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_WĄBRZEŹNO
Zanonimizowana ostateczna lista osób rezerwowych_WĄBRZEŹNO

19.12.2017r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 19  grudnia 2017 r. zakończyliśmy ostatecznie rekrutację (tj. upłynął termin na wniesienie odwołań od wyników rekrutacji) w ramach projektu pt.  „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, listę kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_WĄBRZEŹNO

Zanonimizowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu_WĄBRZEŹNO

Zanonimizowana ostateczna lista rezerwowa_WĄBRZEŹNO

Serdecznie gratulujemy !

27.11.2017r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 27 listopada 2017 r. zakończyliśmy I i II etap rekrutacji w ramach projektu pt.  „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, a także wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz wstępną listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób które wzięły udział w rekrutacji

Zanonimizowana wstępna lista zakwalifikowanych

Zanonimizowana wstępna lista rezerwowa

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału projektu (tj. do etapu szkoleniowo-doradczego) oraz ostateczna lista rezerwowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §6 – Procedura odwoławcza, Regulamin Rekrutacji Uczestników.

13.10.2017r.

Zakończyliśmy rekrutację w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” w dniu 13 PAŹDZIERNIKA 2017r. !

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszym Projektem.

29.09.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” do dnia 13 PAŹDZIERNIKA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta KONTAKT
Jednocześnie informujemy, że zostały ostatnie wolne miejsca w ramach przyznanej puli środków na dotacje.

18.09.2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w odpowiedzi na liczne sygnały, które otrzymaliśmy bezpośrednio od osób z różnych powiatów województwa Kujawsko – Pomorskiego, zainteresowanych udziałem w projekcie i spełniających pozostałe kryteria grupy docelowej, rozszerzyliśmy grupę docelową projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj swoją ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” o osoby zamieszkujące na terenie następujących Powiatów:

-Grudziądzkiego,
-m. Grudziądz,
-Chełmińskiego,

-Toruńskiego,
-Golubsko – Dobrzyńskiego,
-Rypińskiego.

Aktualny Regulamin rekrutacji:
0_Regulamin Rekrutacji z dnia 18.09.2017r. WĄBRZEŹNO

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja została przedłużona do 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU.
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta.

11.09.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” do dnia 29 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta KONTAKT

25.08.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta KONTAKT

07.08.2017r.
Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”

Rekrutacja trwa od dnia 14.08.2017r. do dnia 25.08.2017r.

UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.)

0_Regulamin rekrutacji – WĄBRZEŹNO
1_Formularz rekrutacyjny – WĄBRZEŹNO
2_Oświadczenie o statusie Kandydata – WĄBRZEŹNO
3_Potwierdzenie złożenia formularza rekrutacyjnego – WĄBRZEŹNO
4_Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego – WĄBRZEŹNO
5_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego – WĄBRZEŹNO

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.