Projekty z UE

INFORMACJA NA TEMAT ZABEZPIECZEŃ 19-01-2018

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi pytaniami, dotyczącymi takich form zabezpieczenia w ramach projektu, jak:

 1. Hipoteka, w przypadku, gdy Beneficjent uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki.
 2. Zastaw rejestrowany na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu;

poniżej przesyłamy niezbędne informacje i wyjaśnienia.

 

Ad 1. HIPOTEKA

Hipotekę ustanawia się oświadczeniem o ustanowieniu hipoteki, które zawsze musi być złożone w formie notarialnej. Dodatkowo, oświadczenie o ustanowieniu hipoteki musi wskazywać, że zostaje złożone w związku z konkretną umową [w Państwa przypadku będzie to umowa o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem, przy czym umowa ta nie musi być zawierana w formie notarialnej].

Z uwagi na fakt, że hipoteka ustanawiana jest jako zabezpieczenie w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie i w oparciu o Regulamin – muszą Państwo jedynie udać się do notariusza i złożyć stosowane oświadczenie o ustanowieniu hipoteki. Treść niezbędnego oświadczenia przygotowuje notariusz w oparciu o pozyskane od Państwa dane, takie jak m.in.:

 • na jaką kwotę ma być hipoteka ?
 • jaką wierzytelność (z czego wynikająca) zabezpiecza ?
 • ewentualnie warunki wygaśnięcia hipoteki
 • Nr KW nieruchomości na której ma być zabezpieczona
 • na czyją rzecz ma być hipoteka ustanowiona ?

Cena aktu będzie zależna od wysokości zabezpieczanej kwoty i ustalana jest bardzo indywidualnie. Przykładowo: przy zabezpieczeniu hipoteką kwoty 25.000 zł – możemy mówić o kosztach rzędu maksymalnie: 1.000 zł (w tym koszt wpisu hipoteki do Księgi Wieczystej).

Z praktyki ustanawiania takiej hipoteki w ramach dotacji z UE dochodzą jeszcze często niezbędne uregulowania, np. wycena nieruchomości którą daje się pod hipotekę przed jej ustanowieniem. Wycena musi być nie starsza niż 12 miesięcy i być sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego. Dodatkowo, często wymagane jest także,  aby hipoteka była „z pierwszeństwem”, co najczęściej powoduje, że na nieruchomości dawanej pod hipotekę nie może być kredytu  oraz  innych obciążeń w Dziale III nieruchomości jak np. służebności czy dożywocie.

W przypadku gdy nieruchomość jest we wspólności ustawowej małżeńskiej hipotekę ustanawiają małżonkowie razem.

Hipotekę można ustanowić na:

 1. użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego;
 2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 3. wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

 

Hipoteką może być obciążona część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział współwłaściciela, oraz przysługujący współuprawnionemu udział we wspólności praw wymienionych powyżej.

 

Niezbędne opłaty to: PCC – 19 zł., wpis do KW 200 zł., notariusz (zależnie od kwoty zabezpieczanej/ wartości nieruchomości), względnie do tego rzeczoznawca ok. 600-1500 zł (za operat).

 

Ad. 2. ZASTAW REJESTROWANY

 

Do ustanowienia zastawu rejestrowego są wymagane:

 1. umowa o ustanowienie tego zastawu (umowa zastawnicza) między osobą uprawnioną do rozporządzania przedmiotem zastawu (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem) oraz wpis do rejestru zastawów ;
 2. złożenie i opłacenie wniosku do rejestru (opłata 200 zł.).

 

Dla skuteczności ustanowienia zastawu rejestrowanego konieczne jest jego ujawnienie w rejestrze.

Rzeczy obciążone zastawem rejestrowym, a także papiery wartościowe lub inne dokumenty dotyczące praw obciążonych takim zastawem mogą być pozostawione w posiadaniu zastawcy lub osoby trzeciej wskazanej w umowie o ustanowienie zastawu rejestrowego, jeżeli wyraziła ona na to zgodę.

 

Umowa zastawnicza powinna być pod rygorem nieważności zawarta na piśmie. Do umów o ustanowienie zastawu rejestrowego na wierzytelnościach i prawach nie stosuje się przepisów o formie pisemnej szczególnej określonej w odrębnych przepisach. Umowa zastawnicza powinna określać co najmniej:

 1. datę zawarcia umowy;
 2. imię i nazwisko (nazwę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) i adres zastawnika, zastawcy oraz dłużnika, jeżeli nie jest on zastawcą;
 3. przedmiot zastawu w sposób odpowiadający jego właściwościom;
 4. wierzytelność zabezpieczoną zastawem – przez oznaczenie stosunku prawnego, z którego ta wierzytelność wynika lub może wynikać, oraz najwyższej sumy zabezpieczenia.

 

Przedmiotem zastawu rejestrowego mogą być rzeczy ruchome i zbywalne prawa majątkowe, z wyjątkiem:

 1. praw mogących być przedmiotem hipoteki;
 2. wierzytelności na których ustanowiono hipotekę;
 3. statków morskich oraz statków w budowie mogących być przedmiotem hipoteki morskiej.
 4. Zastawem rejestrowym można w szczególności obciążyć:
  1. rzeczy oznaczone co do tożsamości;
  2. rzeczy oznaczone co do gatunku, jeżeli w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku;
  3. zbiór rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny;
  4. wierzytelności;
  5. prawa na dobrach niematerialnych;
  6. prawa z papierów wartościowych;
  7. prawa z niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636, z późn. zm.).

 

Zastaw rejestrowy może być ustanowiony także wówczas, gdy zastawca nabędzie przedmiot zastawu w przyszłości. Obciążenie zastawem rejestrowym takiego przedmiotu zastawu staje się skuteczne z chwilą jego nabycia przez zastawcę.

 

Jeśli zastaw jest na pojeździe odnotowuje się to w dowodzie rejestracyjnym.

Ten który zastawia może rzecz używać i z niej korzystać.

Sąd dokonuje wpisu do rejestru zastawów na wniosek zastawnika lub zastawcy, chyba że przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu. Do wniosku należy dołączyć umowę zastawniczą albo umowę, z której wynika nabycie przedmiotu zastawu wraz z zastawem rejestrowym, albo nabycie udziału we współwłasności przedmiotu zastawu, albo nabycie wierzytelności zabezpieczonej zastawem rejestrowym lub jej części lub inny dokument stanowiący podstawę wpisu.

 

Wniosek o wpis do rejestru składa się na urzędowym formularzu (który można pobrać pobrać tutaj: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/rejestr-zastawow/formularze-wnioskow-w-postepowaniu-sadowym-o-wpis-do-rejestru-zastawow/ )

 

Wnioski składane drogą elektroniczną opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W aktach przechowuje się wydruk tych wniosków i załączniki dokumentów wraz ze wskazaniem osób, które je podpisały. Wniosek nieopłacony podlega zwróceniu.

 

Załączniki:

Umowa zastawu (szablon)

Osiadczenie o ustanwieniu hipoteki wzór

 

Zmiana grupy docelowej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w odpowiedzi na liczne sygnały, które otrzymaliśmy bezpośrednio od osób z różnych powiatów województwa Kujawsko – Pomorskiego, zainteresowanych udziałem w projekcie i spełniających pozostałe kryteria grupy docelowej, rozszerzyliśmy grupę docelową projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj swoją ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” o osoby zamieszkujące na terenie następujących Powiatów:

-Grudziądzkiego,
-m. Grudziądz,
-Chełmińskiego,

-Toruńskiego,
-Golubsko – Dobrzyńskiego,
-Rypińskiego.

W zakładce REKRUTACJA zamieściliśmy aktualny Regulamin rekrutacji oraz niezbędne załączniki.

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja została przedłużona do 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU.
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta.

Przedłużona rekrutacja do dnia 29 WRZEŚNIA 2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” do dnia 29 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta KONTAKT

O projekcie

Projekt partnerski pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” jest realizowany od 01.08.2017r. do 31.12.2018r. wspólnie przez następujące instytucje:
1)    Euro Innowacje sp. z o.o.- Partner Wiodący
2)    Powiat Wąbrzeski
3)    Bydgoski Dom Technika NOT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość projektu wynosi: 1 755 504,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 712 008,80 PLN

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

CELEM PROJEKTU JEST:
„Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 40 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia zamieszkujących powiat wąbrzeski i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w skutek czego nastąpi utworzenie 36 nowych i trwałych przedsiębiorstw w tym 40 miejsc pracy na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w terminie do 31.12.2018r.”

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:
1)    Rekrutacja
2)    Ocena predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej Badanie predyspozycji 50 potencjalnych uczestników projektu do założenia działalności gospodarczej
3)    Wsparcie szkoleniowo-doradcze 40 uczestników projektu dla potrzeb założenia działalności gospodarczej
4)    Dotacja dla 36 uczestników projektu na założenie działalności gospodarczej.
5)    Wsparcie pomostowe dla 36 uczestników projektu w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTY PROJEKTU –WSKAŹNIKI REZULTATU:
1)    40 utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej
2)    40 osób pozostających bez pracy, które podniosły kompetencje z zakresu zakładania działalności gospodarczej w ramach zorganizowanego wsparcia szkoleniowego

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju).
Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu