Projekty z UE

25.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej, prezentujemy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danej osobowych) LISTĘ RANKINGOWĄ oraz LISTĘ REZERWOWĄ na PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE, uczestników projektu pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”.

Serdecznie gratulujemy !

Ostateczna lista rankingowa – przedłużone wsparcie pomostowe_Wąbrzeźno
Ostateczna lista rezerwowa – przedłużone wsparcie pomostowe_Wąbrzeźno

20.09.2018 r.

Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 27 września 2018 r. do 04 października 2018 r. w ramach projektu pt.  „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”  trwać będzie nabór Wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego. 

Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 pokój 125 w godz.7.30 do 15.30.

Do Wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego, należy dołączyć niezbędne załączniki, takie jak:

 1. Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczeniem podatków,
 2. Sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał, aktualny – złożony PIT/CIT (jeśli dotyczy),
 3. Oświadczenie Uczestnika projektu zgodnie z załącznikiem nr 1,
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zgodnie z załącznikiem nr 2,
 5. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość przyznanej pomocy,
 6. Kopie umowy zawartej z Pracownikiem / ami wraz z deklaracją zgłoszenia do ZUS.

Poniżej przesyłamy niezbędne dokumenty:
Wzór wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego_Wąbrzeźno
Wzór wniosku o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego_Wąbrzeźno
Oświadczenie Uczestnika projektu dotyczące składek ZUS
Załącznik nr 1. Oswiadczenia Uczestnika projektu
Załącznik nr 2. Formularz informacji – pomoc de minimis

25.04.2018 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej, prezentujemy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danej osobowych) LISTĘ RANKINGOWĄ na PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, uczestników projektu pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”.

Serdecznie gratulujemy !

Lista rankingowa_wsparcie pomostowe_Wąbrzeźno

06.04.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 11 kwietnia 2018r. do 17 kwietnia 2018r. w ramach projektu pt.  „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”  trwać będzie nabór Wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego. 

Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 pokój 125 w godz.7.30 do 15.30.

Zgodnie z § 7 pkt. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości osobami uprawnionymi do skorzystania z pomocy finansowej mającej ułatwić im utrzymanie płynności finansowej w pierwszym okresie prowadzenia działalności gospodarczej są Uczestnicy projektu, którzy otrzymali dotację.

Do Wniosku o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego, należy dołączyć niezbędne załączniki, takie jak:

 1. Oświadczenie Uczestnika projektu do wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe.
 2. Formularz informacji – pomoc de minimis.

Poniżej przesyłamy niezbędne dokumenty:
Zalacznik nr 39.11 – Wzor wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego_W_brzeęno

Zalacznik nr 1. Oswiadczenia Uczestnika projektu do wniosku o podstawowe wsparcie pomostowe_WĄBRZEŹNO

Zaą_cznik nr 2. Formularz informacji – pomoc de minimis

 

21.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej, prezentujemy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danej osobowych), OSTATECZNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ uczestników projektu pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”, których wnioski zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

Serdecznie gratulujemy !

Ostateczna lista RANKINGOWA – przyznanie dotacji

W związku z powyższym przypominamy, że przy podpisywaniu umowy będą wymagane następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis zarejestrowania działalności gospodarczej do CEIDG – w przypadku gdy Uczestnik projektu będzie dokonywał rejestracji poprzez internet na stronie CEIDG, (UWAGA: adres zamieszkania podany w CEIDG – musi być na terenie Powiatów objętych wsparciem w projekcie) ;
 2. Dokument poświadczający zarejestrowanie działalności gospodarczej (wydruk ze strony CEIDG lub innego właściwego rejestru);
 3. Kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/KRUS prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. Kopia dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej;
 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 6. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy);
 7. Kopia dokumentu VAT-R, w przypadku jeśli dany uczestnik będzie rejestrował działalność gospodarczą jako czynny podatnik VAT ;
 8. Kopia umowy o pracę zawartej z pracownikiem/ami oraz deklaracji zgłoszenia pracownika do ZUS-U (ZUA) (jeśli dotyczy) ;
 9. Akt notarialny potwierdzający rozdzielność majątkową (jeśli dotyczy) ;
 10. Dokumenty potwierdzające osiągane dochody poręczycieli:
  a) w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę / umowę zlecenie: aktualne zaświadczenie o wynagrodzeniu lub wyciąg bankowy, potwierdzającego miesięczną wysokość uzyskanych dochodów przez okres ostatnich 3 miesięcy,
  b) w przypadku emerytów/rencistów: kopii dokumentów poświadczających wysokość emerytury/renty z ostatnich trzech miesięcy,
  c) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wydruk z KPiR za ostatnie 3 miesiące lub kserokopii deklaracji PIT za ostatni rok.

Do wiadomości zamieszczamy również wzory dokumentów:

Wzór umowy o udzielenie dotacji_Wąbrzeźno
Wzór umowy poręczenia_Wąbrzeźno

12.03.2018 r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 12 marca 2018 r. zakończyliśmy ocenę Wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (wraz z biznesplanami) w ramach projektu pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) WSTĘPNĄ LISTĘ RANKINGOWĄ uczestników projektu, których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zostały wstępnie rekomendowane do dofinansowania.

WSTĘPNA Lista rankingowa – przyznanie dotacji_Wąbrzeźno

Jednocześnie informujemy, że ostateczna LISTA RANKINGOWA zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §10 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

09.02.2018 r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłamy INSTRUKCJĘ wypełniania załączników, niezbędnych do złożenia Wniosku o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pt. „Zdobądź dotacje na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”. 

INSTRUKCJA:
W związku z tym, że Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie posiada kserokopie certyfikatów odbycia usługi szkoleniowo – doradczej nie ma potrzeby składania potwierdzania odbycia powyższej usługi.

Do Wniosku o dotację należy dołączyć następujące załączniki:

 1. Biznesplan (2 egzemplarze wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym),
 2. Oświadczenia Uczestnika projektu zgodnie z załącznikiem nr 1 (w tym zweryfikowanie statusu Uczestnika projektu). W przypadku zmiany statusu Uczestnik Projektu powinien złożyć ponownie Oświadczenie o statusie Uczestnika Projektu.
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiący załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie dotacji – dostarcza Uczestnik projektu Beneficjentowi po założeniu działalności gospodarczej oraz przed podpisaniem Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji),
 4. Kopie zaświadczeń potwierdzających wysokość otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

NIEZBĘDNE DOKUMENTY:
1. Regulamin przyznawania środków finansowych_Wąbrzeźno
2. Wzór Biznesplanu_Wąbrzeźno
3. Wniosek o udzielenie dotacji_Wąbrzeźno
a) Załącznik nr 1. Oświadczenia Uczestnika projektu_Wąbrzeźno
b) Oświadczenie o statusie Uczestnika projektu_Wąbrzeźno

c) Formularz informacji_pomoc de minimis_Wąbzeźno

05.02.2018 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 13 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. w ramach projektu pt. „Zdobądź dotacje na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” trwać będzie nabór Wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Zgodnie z §6 pkt. 1 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami mogą złożyć Uczestnicy projekt, którzy zostali zakwalifikowani do Projektu oraz ukończyli wsparcie szkoleniowo-doradcze.

Wnioski należy składać w Biurze Projektu mieszczącym się w Starostwie Powiatowym w Wąbrzeźnie, ul. Wolności 44 pokój 125 w godz.7.30 do 15.30.

24.01.2018 r.

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym (tj.24.01.2018 r.) otrzymaliśmy informację od Instytucji Zarządzającej regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, że po ponownym przeanalizowaniu dokumentów w ramach projektu pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” wskazane przez Beneficjenta projektu (Euro Innowacje sp. z o.o.) formy zabezpieczeń dla Uczestników projektu, niezbędne na etapie podpisania umowy o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji) , takie jak: WEKSEL IN BLANCO oraz POŚWIADCZENIE NOTARIALNE O PODDANIU SIĘ DOBROWOLNEJ EGZEKUCJI – nie są możliwe do zaakceptowania przez IZ i nie będą uznawane za obowiązujące w projekcie.

W związku z powyższym, jesteśmy na etapie zmiany Regulaminu przyznawania środków finansowych oraz wzoru Umowy o udzielnie wsparcia finansowego, zgodnie z którymi każdy z uczestników projektu zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia w jednej z następujących, wskazanych przez IZ form:

 1. Poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 2. Gwarancji bankowej;
 3. Gwarancji ubezpieczeniowej;
 4. Poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.),
 5. Weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
 6. Zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
 7. Zastawu rejestrowanego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w przypadku, gdy mienie objęte zastawem może stanowić przedmiot ubezpieczenia, zastaw ustanawiany jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu,
 8. Hipoteki, w przypadku, gdy beneficjent uzna to za konieczne, hipoteka ustanawiana jest wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki,
 9. Poręczenia według prawa cywilnego (zaakceptowana została przez IZ forma poręczenia, jaką jest Umowa Poręczenia podpisana przez dwóch Poręczycieli, która wskazana była w dotychczasowym Regulaminie).

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że powyższa informacja nie jest decyzją podjętą przez Beneficjenta (Euro Innowacje sp. z o.o.), a wynika z odgórnie narzuconych (w dniu 24.01.2018 r.) wytycznych przez IZ, a co za tym idzie zarówno Beneficjent (Euro innowacje sp. z o.o.), jak i Państwo, jako Uczestnicy projektu, muszą się do tych wytycznych zastosować.

W związku z powyższym, do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego Uczestnik projektu będzie zobowiązany do wyboru jednej w powyższych, możliwych form wniesienia zabezpieczenia.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie pomocy, pytań związanych z zaistniałą sytuacją i wątpliwości. Jesteśmy przekonani, że wspólnie uda nam się rozwiązać ewentualne problemy, aby wszyscy z Państwa, którzy będą w gronie osób, które będą miały przyznane dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej, po pozytywnym rozpatrzeniu Wniosków o dotację, mogli ją otrzymać, na czym bardzo nam zależy.

Do niniejszej informacji załączamy pismo, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pismo otrzymane z UMWK-P_Wąbrzeźno

21.12.2017r.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłamy wzory dokumentów w ramach projektu pt. „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”

ETAP SKŁADANIA BIZNES PLANÓW:

1.Regulamin przyznawania srodkow finansowych_WĄBRZEŹNO. pdf
2.
Biznesplan_WĄBRZEŹNO
3.
Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu_WĄBRZEŹNO
4.
Wniosek o udzielenie dotacji_WĄBRZEŹNO
a)
Załącznik nr 1. Oświadczenia Uczestnika projektu do wniosku o udzielnie dotacji_WĄBRZEŹNO
b)
Oświadczenie o statusie UP_WĄBRZEŹNO
c)
Zalacznik nr 4 – Formularz informacji – pomoc de minimis_WĄBRZEŹNO

ETAP PODPISYWANIA UMOWY NA WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJĘ):

1.Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowanego (dotacji)_WĄBRZEŹNO

Informujemy, że czekamy na na akceptację ww. dokumentów przez UMWK-P i mogą one ulec nieznacznym zmianom.

21.12.2017r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane,  zanonimizowane (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listy w ramach projektu pt.  „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”.

Zanonimizowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu_WĄBRZEŹNO
Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_WĄBRZEŹNO
Zanonimizowana ostateczna lista osób rezerwowych_WĄBRZEŹNO

19.12.2017r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 19  grudnia 2017 r. zakończyliśmy ostatecznie rekrutację (tj. upłynął termin na wniesienie odwołań od wyników rekrutacji) w ramach projektu pt.  „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, listę kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób, które wzięły udział w rekrutacji_WĄBRZEŹNO

Zanonimizowana ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu_WĄBRZEŹNO

Zanonimizowana ostateczna lista rezerwowa_WĄBRZEŹNO

Serdecznie gratulujemy !

27.11.2017r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 27 listopada 2017 r. zakończyliśmy I i II etap rekrutacji w ramach projektu pt.  „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę osób, które wzięli udział w rekrutacji do projektu, a także wstępną listę osób zakwalifikowanych do projektu oraz wstępną listę rezerwową.

Zanonimizowana lista osób które wzięły udział w rekrutacji

Zanonimizowana wstępna lista zakwalifikowanych

Zanonimizowana wstępna lista rezerwowa

Jednocześnie informujemy, że ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału projektu (tj. do etapu szkoleniowo-doradczego) oraz ostateczna lista rezerwowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z §6 – Procedura odwoławcza, Regulamin Rekrutacji Uczestników.

13.10.2017r.

Zakończyliśmy rekrutację w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” w dniu 13 PAŹDZIERNIKA 2017r. !

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie naszym Projektem.

29.09.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” do dnia 13 PAŹDZIERNIKA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta KONTAKT
Jednocześnie informujemy, że zostały ostatnie wolne miejsca w ramach przyznanej puli środków na dotacje.

18.09.2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w odpowiedzi na liczne sygnały, które otrzymaliśmy bezpośrednio od osób z różnych powiatów województwa Kujawsko – Pomorskiego, zainteresowanych udziałem w projekcie i spełniających pozostałe kryteria grupy docelowej, rozszerzyliśmy grupę docelową projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj swoją ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” o osoby zamieszkujące na terenie następujących Powiatów:

-Grudziądzkiego,
-m. Grudziądz,
-Chełmińskiego,

-Toruńskiego,
-Golubsko – Dobrzyńskiego,
-Rypińskiego.

Aktualny Regulamin rekrutacji:
0_Regulamin Rekrutacji z dnia 18.09.2017r. WĄBRZEŹNO

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja została przedłużona do 29 WRZEŚNIA 2017 ROKU.
Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta.

11.09.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” do dnia 29 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta KONTAKT

25.08.2017r.

Przedłużamy rekrutację w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim” do dnia 8 WRZEŚNIA 2017r. !

Dokumentacja rekrutacyjna pozostaje bez zmian.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu lub Biurem Beneficjenta KONTAKT

07.08.2017r.
Dokumenty rekrutacyjne

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Zdobądź dotację na założenie firmy i zaplanuj własną ścieżkę kariery w Powiecie Wąbrzeskim”

Rekrutacja trwa od dnia 14.08.2017r. do dnia 25.08.2017r.

UWAGA: ogłoszenie Regulaminu rekrutacji NIE oznacza rozpoczęcia rekrutacji (rekrutacja do projektu rozpoczyna się w dniu 14.08.2017r.)

0_Regulamin rekrutacji – WĄBRZEŹNO
1_Formularz rekrutacyjny – WĄBRZEŹNO
2_Oświadczenie o statusie Kandydata – WĄBRZEŹNO
3_Potwierdzenie złożenia formularza rekrutacyjnego – WĄBRZEŹNO
4_Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego – WĄBRZEŹNO
5_Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego – WĄBRZEŹNO

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.