Projekty z UE

Informacje ogólne

 

Projekt partnerski pt. „e-Urzędy bliżej mieszkańców i przedsiębiorców w powiecie bydgoskim” jest realizowany od 01.09.2016r. do 31.12.2017r. wspólnie przez następujące instytucje:

1) Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
2) Gminę Białe Błota
3) Gminę Dąbrowa Chełmińska
4) Gminę Dobrcz
5) Gminę Koronowo
6) Gminę Nowa Wieś Wielka
7) Gminę Osielsko
8) Gminę Sicienko
9) Gminę Solec Kujawski
10) Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico” Sp. z o.o

Wartość projektu wynosi:  1 561 365,88 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 1 315 919,16 PLN

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

„Poprawa efektywności działania JST i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 Urzędach JST stanowiących 100% powiatu bydgoskiego woj. kujawsko-pomorskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych, w tym dla potrzeb monitorowania oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 6 zadań w terminie do 31.12.2017”

Zadania zaplanowane w projekcie

1) Integracja i modernizacja w 8 JST obiegu dokumentów (ESOD) i systemów dziedzinowych (SD) do podatków i opłat dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia
i przebiegu sprawy
2) Wdrożenie rozwiązań w 8 JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
3) Wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w 8 JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców
i przedsiębiorców
4) Objęcie szkoleniami 45 P samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 8 JST w obszarze podatków i opłat
5) Objęcie szkoleniami 30 P samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 8 JST w obszarze zarządzania nieruchomościami
6) Objęcie szkoleniami 150 P samorządowych dla potrzeb podniesienia kompetencji kadr z 8 JST w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie

1) 8 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorców
2) 8 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze zarządzania nieruchomościami
3) 8 Jednostek samorządu terytorialnego, które zintegrowały i zmodernizowały obieg dokumentów (ESOD) i systemy dziedzinowe do podatków i opłat (SD) dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy (Zad.1)
4) 8 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania poprawiające dostęp do usług administracyjnych i informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje (Zad. 2)
5) 8 Jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta (Zad. 3)
6) 225 pracowników samorządowych, którzy podnieśli kompetencje w obszarach: obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami
i z zakresu niezbędnego dla efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi (Zad.4,5,6)