Projekty z UE

Formy Wsparcia

 

 1. Doposażenie pracowni w niezbędne środki trwałe oraz pomoce dydaktyczne TIK.
 2. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu:
 • Korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK: obsługa narzędzi nowoczesnych narzędzi TIK (komputer, tablica interaktywna, drukarka 3D) zakupionych do szkół, co pozwoli na włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.
 • Kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych uczniów w procesie dydaktycznym, co pozwoli wykorzystanie nowych metod i technik nauczania pozwalających rozwijanie kompetencji kluczowych: kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa, umiejętność uczenia się podczas zajęć dydaktycznych.
 • Wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, co stanowi uzupełnienie tworzenia w szkołach warunków do nauczania komplementarnego w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • Wykorzystania narzędzi, form pracy wypracowanych w ramach pozytywnie walidowanych produktów projektów innowacyjnych
 1. Kurs dla nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie z wybranych zagadnień z zakresu: PECS dla nauczycieli I i II stopień, trening zastępowania agresji ART, nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania.
 2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające oparte na metodzie eksperymentu, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych uczniów zdolnych i mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych oraz uczniów z niepełnosprawnościami. Zostaną one przeprowadzone z uwzględnieniem:
 • form wsparcia w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz kółek zainteresowań i zajęć rozwijających;
 • wykorzystania zakupionych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK niezbędnych do realizacji programów nauczania w szkołach;
 • zastosowania metody eksperymentu naukowego w edukacji;
 • indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem;
 • metod pozwalających rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów takich jak: kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa, umiejętność uczenia się;
 • wykorzystania pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2015 w ramach EFS;
 1. Pozaszkolne zajęcia w formie laboratoriów badawczych w Toruniu (Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”). Przykładowo uczestnikom zajęć laboratoryjnych z biologii proponuje się praktyczne poznawanie biologii, procesów życiowych zachodzących w mikroorganizmach, roślinach i zwierzętach poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń. Uczestnicy zajęć laboratoryjnych z fizyki zapoznają się z obsługą przyrządów pomiarowych używanych w fizyce, np.: stopera, wagi czy cylindra miarowego. Przekonają się również jak można te urządzenia wykorzystać do pomiarów różnych wielkości fizycznych. Dzięki takiemu podejściu uczeń szkoły podstawowej uczy się samodzielnego myślenia w rozwiązywaniu naukowych problemów. Dodatkowo w ramach zakupionego biletu będą oni brali udział w wystawach oraz licznych prezentacjach odbywających się w budynku Młynu.
 2. Doposażenie szkoły podstawowej i gimnazjum w ZSS w pomoce dydaktyczne, specjalistyczne oprogramowanie oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów niepełnosprawnych.

Zakup pomocy dydaktycznych jest niezbędny ze względu na dokonanie właściwej diagnozy uczniów objętych projektem w zakresie poziomu funkcjonowania intelektualnego, diagnozy neuropsychologicznej, struktury osobowości, więzi rodzinnych, problemów emocjonalnych, funkcjonowania społecznego, oceny budowy narządów artykulacyjnych i poziomu umiejętności komunikacyjnych oraz integracji sensorycznej w celu zaplanowania optymalnej i zindywidualizowanej terapii uczniów. Pomoce terapeutyczne służyć będą wspomaganiu rozwoju w wyżej wymienionych obszarach oraz ewaluacji przeprowadzanych działań.

 1.  Wsparcie uczniów niepełnosprawnych w ramach zajęć specjalistycznych (logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychoedukacyjnych) oraz innych zajęć warsztatowych:
 • Zajęcia warsztatowe o charakterze socjoterapeutycznym i psychoedukacyjnym „Bezpiecznie w życie – trening zastępowania agresji”. Zajęcia z Treningu Zastępowania Agresji ART wyposażą uczniów w wiedzę i umiejętności dotyczące norm i zasad społecznych, konstruktywnego rozładowania negatywnych emocji oraz rozwiązywania konfliktów. Uczniowie podczas zajęć udoskonalą swoje umiejętności prospołeczne, kontrolę złości oraz wnioskowanie moralne.
 • Zajęcia specjalistyczne o charakterze logopedycznym, terapeutycznym i korekcyjno-kompensacyjnym „Jestem, odczuwam, doświadczam”. Zajęcia specjalistyczne w systemie komunikacji PECS poprawią motywację do komunikowania się i lepszego wyrażania potrzeb wszystkich uczniów niemówiących lub słabo mówiących. Wybrane ćwiczenia będą prezentowane rodzicom w celu kontynuacji w domu co jeszcze bardziej rozszerzy zakres oddziaływania rewalidacyjnego.