Projekty z UE

Projekt pt. „Inwestuj w swoje umiejętności kluczowe” jest realizowany od 06.01.2017 r. do 07.31.2018 r. wspólnie przez następujące instytucje:

  • Euro Innowacje sp. z o.o. – partner wiodący
  • Powiat Żniński

Numer projektu: RPKP.10.02.02-04-0013/16

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020

Oś Priorytetowa: 10 „Innowacyjna edukacja”

Działanie: 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”

Poddziałanie: 10.2.2 „Kształcenie ogólne”

Wartość projektu wynosi: 961 281,25 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 907 581,25 PLN

CELEM PROJEKTU JEST:

Podniesienie kluczowych kompetencji uczniów, podwyższenie kompetencji nauczycieli i doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych: TIK w 5 szkołach powiatu żnińskiego oraz indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez doposażenie Zespołu Szkół Specjalnych i wsparcie uczniów niepełnosprawnych w terminie do 31.07.2018 r.

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

1)    Wyposażenie 15 pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych dla 5 szkół powiatu żnińskiego;

2)    Podniesienie kompetencji 85 nauczycieli z 5 szkół powiatu żnińskiego;

  • Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie tik, przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki dla 420 uczniów z 5 szkół powiatu żnińskiego;
  • Pozaszkolne zajęcia dodatkowe na rzecz kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych 270 uczniów z 3 szkół powiatu żnińskiego;
  • Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez doposażenie zespołu szkół specjalnych powiatu żnińskiego oraz wsparcie 41 uczniów niepełnosprawnych w ramach zajęć specjalistycznych i warsztatów.

PLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA EFEKTY PROJEKTU (wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie):

  • 357 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;
  • 77 nauczycieli (49 kobiet i 28 mężczyzn) uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
  • 5 szkół wykorzystywać będzie sprzęt TIK do prowadzenia zajęć́ edukacyjnych;
  • w 4 szkołach pracownie przedmiotowe wykorzystywać będą doposażenie do prowadzenia zajęć́ edukacyjnych.

 

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju).

Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek etc.

 

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu:

Starostwo Powiatowe w Żninie

ul. Potockiego 1

88-400 Żnin, pok. nr 46

tel. +48 52 303 11 00, wew. 21

e-mail: a.szymanska@znin.pl