Projekty z UE

Informacje o projekcie:

Projekt pn. „Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”  jest realizowany
od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. przez Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent).

Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0038/20

Całkowita wartość projektu: 1 739 568,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 1 739 568,00 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel główny projektu:

„Podniesienie poziomu przygotowania 42 JST z województwa kujawsko-pomorskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 42 kujawsko-pomorskich samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników samorządowych w ramach szkoleń 84 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i 84 koordynatorów dostępności w terminie do 30.04.2022 r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

  • Przeszkolenie 84 pracowników samorządowych 42 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych ;
  • Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w 42 urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji oraz zakup drobnych usprawnień dla JST w celu zapewnienia jak największej dostępności Urzędów zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanych raportach ;
  • Przeszkolenie 84 koordynatorów dostępności w 42 jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań.

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

  • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 68 osób ;
  • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 42 JST ;
  • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 38 osób ;
  • Liczba koordynatorów dostępności oraz pracowników wspierających koordynatora w realizacji zadań w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 76 osób.