Projekty z UE

WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI PROJEKTU

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” do dnia 30 kwietnia 2022 r., zmianom uległy zapisy w równościowym regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Zamieszczamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

 

ROZPOCZĘCIE PRZEGLĄDU PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KLIENTA POD KĄTEM ZAPEWNIEINA DOSTĘPNOŚCI I WSPARCIA URZĘDÓW WE WDROŻENIU WYPRACOWANYCH WNIOSKÓW I REKOMENDACJI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 11.08.2021 r. w ramach projektu pn. „Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” rozpoczęły się działania w zakresie przeglądów procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.

Audyt dotyczyć będzie 4 obszarów dostępności: architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej, organizacyjno-proceduralnej oraz przeprowadzony zostanie w 2 etapach (audyt wstępny i audyt na miejscu). Wyniki audytu zostaną przedstawione w formie raportu, zawierającego rekomendacje dla Urzędu wynikające z obowiązków spełnienia minimalnych wymogów zawartych w Art. 6, pkt. 1-3 i Art. 11 Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zachęcamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami:

  1. Niezbędnik koordynatora dostępności
  2. Poradnik: jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU_SEGMENT 2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 7 września 2021 r. w ramach Projektu rozpoczną się szkolenia zdalne (on-line) w zakresie przeszkolenia Koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań, skierowane do SEGMENTU 2, tj. Koordynatorów dostępności, rozumianych jako osoby wyznaczone przez organ władzy publicznej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 z późn. zm.) oraz pracownicy wykonujący zadania koordynatora w rozumieniu art. 14 ust. 2 przywołanej ustawy.

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU_SEGMENT 1

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 24 maja 2021 r. w ramach Projektu rozpoczną się szkolenia zdalne (on-line) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, skierowane do SEGMENTU 1, tj. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach, którym przypisane są lub będą obowiązki związane z zatrudnianiem zasobów ludzkich JST oraz kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców.

Poniżej, w związku ze zmianą szkoleń stacjonarnych na zdalne w ramach Projektu – przesyłamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Równościowy regulamin rekrutacji_aktualizacja

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W RAMACH DRUGIEJ RUNDY NABORU – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem DRUGIEJ RUNDY naboru JST do projektu ,,Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, poniżej przesyłamy zaktualizowaną Listę rankingową JST, które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie.

Listy rankingowe:
Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_DRUGA RUNDA NABORU – AKTUALIZACJA

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W RAMACH PIERWSZEJ RUNDY NABORU – AKTUALIZACJA nr 2

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem PIERWSZEJ RUNDY naboru JST do projektu ,,Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, poniżej przesyłamy raz jeszcze zaktualizowaną Listę rankingową JST, które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie.

Listy rankingowe:
Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_PIERWSZA RUNDA NABORU – AKTUALIZACJA nr 2

ZAKTUALIZOWANA LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że za zgodą Instytucji Pośredniczącej, w związku z wygenerowaniem oszczędności w ramach projektu – objęto wsparciem 4 dodatkowe JST, znajdujące się na liście rezerwowej. Wobec powyższego, poniżej przesyłamy zaktualizowane listy rankingowe.

Listy rankingowe:

Zaktualizowana lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W RAMACH DRUGIEJ RUNDY NABORU

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 9 marca 2021 r. zakończyła się DRUGA RUNDA naboru JST do projektu ,,Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”Poniżej przesyłamy Listę rankingową JST, które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie.

Listy rankingowe:
Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_DRUGA RUNDA NABORU 
Lista rezerwowa JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_DRUGA RUNDA NABORU

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W RAMACH PIERWSZEJ RUNDY NABORU – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem PIERWSZEJ RUNDY naboru JST do projektu ,,Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, poniżej przesyłamy zaktualizowaną Listę rankingową JST, które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie.

Listy rankingowe:
Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_PIERWSZA RUNDA NABORU – AKTUALIZACJA

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI W RAMACH DRUGIEJ RUNDY NABORU

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 23 lutego 2021 r. rozpoczął się drugi nabór JST do udziału w projekcie „Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”. Serdecznie zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w projekcie !

Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie w ramach  DRUGIEJ RUNDY przyjmowany będzie w terminie
od 23 lutego 2021 r.  do 9 marca 2021 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie SKANU wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JST (stanowiącego załącznik nr 1) na adres e-mail: k.skoczylas@euroinnowacje.com do dnia
9 marca 2021 r. 
Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela ze strony Euro Innowacji sp. z o.o.:
Karolina Skoczylas-Binkowska
e-mail: k.skoczylas@euroinnowacje.com
tel. + 48 502 739 638

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty:
Równościowy regulamin rekrutacji_DRUGA RUNDA NABORU
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy JST
Załącznik 2. Umowa uczestnictwa JST
Załącznik 3a. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 1
Załącznik 3b. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 2
Załącznik 4. Liczba ludności zamieszkującej obszar terytorialny JST województwa kujawsko-pomorskiego, wg. stanu na dzień 30.06.2020 r

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W RAMACH PIERWSZEJ RUNDY NABORU

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17 lutego 2021 r. zakończyła się PIERWSZA RUNDA naboru JST do projektu „Kujawsko-pomorskie samorządu bez barier dostępne dla wszystkich”Poniżej przesyłamy Listę rankingową JST, które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie.

Listy rankingowe:
Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_PIERWSZA RUNDA NABORU 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego do udziału
w projekcie „Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020.

Rekrutację do Projektu prowadzi Beneficjent, tj. Euro Innowacje sp. z o.o.
Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie w ramach PIERWSZEJ RUNDY przyjmowany będzie w terminie
od 3 lutego 2021 r.  do 17 lutego 2021 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie SKANU wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JST (stanowiącego załącznik nr 1) na adres e-mail: k.skoczylas@euroinnowacje.com do dnia 17 lutego 2021 r.Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału
w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela ze strony Euro Innowacji sp. z o.o.:
Karolina Skoczylas-Binkowska
e-mail: k.skoczylas@euroinnowacje.com
tel. + 48 502 739 638

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty:
Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy JST
Załącznik 2. Umowa uczestnictwa JST
Załącznik 3a. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 1
Załącznik 3b. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 2
Załącznik 4. Liczba ludności zamieszkującej obszar terytorialny JST województwa kujawsko-pomorskiego, wg. stanu na dzień 30.06.2020 r