Projekty z UE

WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI PROJEKTU

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” do dnia  30 kwietnia 2022 r., zmianom uległy zapisy w równościowym regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Zamieszczamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

 

ROZPOCZĘCIE PRZEGLĄDU PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KLIENTA POD KĄTEM ZAPEWNIEINA DOSTĘPNOŚCI I WSPARCIA URZĘDÓW WE WDROŻENIU WYPRACOWANYCH WNIOSKÓW I REKOMENDACJI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 11.08.2021 r. w ramach projektu pn. „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” rozpoczęły się działania  w zakresie przeglądów procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.

Audyt dotyczyć będzie 4 obszarów dostępności: architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej, organizacyjno-proceduralnej oraz przeprowadzony zostanie w 2 etapach (audyt wstępny i audyt na miejscu). Wyniki audytu zostaną przedstawione w formie raportu, zawierającego rekomendacje dla Urzędu wynikające z obowiązków spełnienia minimalnych wymogów zawartych w Art. 6, pkt. 1-3 i Art. 11 Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zachęcamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami:

  1. Niezbędnik koordynatora dostępności
  2. Poradnik: jak wrażać ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU_SEGMENT 2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 15 września 2021 r. w ramach Projektu rozpoczną się szkolenia zdalne (on-line) w zakresie przeszkolenia Koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań, skierowane do SEGMENTU 2, tj. Koordynatorów dostępności, rozumianych jako osoby wyznaczone przez organ władzy publicznej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 z późn. zm.) oraz pracownicy wykonujący zadania koordynatora w rozumieniu art. 14 ust. 2 przywołanej ustawy.

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU_SEGMENT 1

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 10 maja 2021 r. w ramach Projektu rozpoczną się szkolenia zdalne (on-line) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, skierowane do SEGMENTU 1, tj. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach, którym przypisane są lub będą obowiązki związane z zatrudnianiem zasobów ludzkich JST oraz kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców.

Poniżej, w związku ze zmianą szkoleń stacjonarnych na zdalne w ramach Projektu – przesyłamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Równościowy regulamin rekrutacji_aktualizacja

 

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem rekrutacji JST do projektu „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” poniżej przesyłamy zaktualizowaną Listę rankingową JST, które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie.

Listy rankingowe:

Lista rekrutacyjna JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie – aktualizacja
Lista rezerwowa JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie – aktualizacja

 

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 10 lutego 2021 r., zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, w związku z zarejestrowaniem 71 zgłoszeń, rekrutacja do projektu  „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” została zakończona. Poniżej  przesyłamy listy rankingowe, tj. Listę JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową.

Listy rankingowe:
Lista JST zakwalifikowanych do udziału  w projekcie
Lista rezerwowa

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie partnerskim „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020.

Rekrutację do Projektu prowadzi Partner, tj. Śląski Związek Gmin i Powiatów.
Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie w ramach PIERWSZEJ RUNDY przyjmowany będzie w terminie od 27 stycznia 2021 r.  do 10 lutego 2021 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie SKANU wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JST (stanowiącego załącznik nr 1) na adres e-mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl do dnia 10 lutego 2021 r.Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela z strony Śląskiego Związku Gmin i Powiatów:
Katarzyna Kamieniobrodzka-Bartosik (Specjalista ds. rekrutacji i promocji w projekcie)
tel. 32 25 11 021, e-mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty:
Równościowy regulamin rekrutacji
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy JST
Załącznik 2. Umowa uczestnictwa JST
Załącznik 3a. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 1
Załącznik 3b. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 2
Załącznik nr 4.Liczba ludności zamieszkującej obszar terytorialny JST województwa śląskiego, wg. stau na dzień 30.06.2020 r.