Projekty z UE

Korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego z udziału w projekcie „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego”

 Realizacja przez Województwo Łódzkie projektu „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego” to wyjście naprzeciw życzeniom przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów oczekujących od administracji publicznej sprawnego, dobrze przygotowanego zespołu profesjonalistów, którego kluczowym zadaniem jest wspieranie inwestora na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Oferowany gminom w projekcie pakiet korzyści pozwoli na dalsze doskonalenie kompetencji kadr jednostek samorządu terytorialnego w zakresie opracowywania ofert inwestycyjnych oraz obsługi inwestora, dostarczania eksperckiej, wyczerpującej informacji czy też tworzenia sprofilowanych ofert inwestycyjnych. Podniesie to jakość usług administracyjnych jako istotnego elementu dotyczącego prowadzenia działalności gospodarczej
przez potencjalnych inwestorów. W szerszym ujęciu – samorząd przyjazny inwestorowi, to także samorząd przyjazny przedsiębiorcy – niezależnie od jego planów inwestycyjnych.

Celem projektu jest poprawa jakości obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego dzięki wprowadzeniu standaryzacji zalecanej przez PAIH. Zamierzeniem jednolitego podejścia do obsługi inwestora jest uzyskanie lepszej, sprawniejszej i bardziej profesjonalnej obsługi inwestora w samorządzie, co z kolei wpłynie pozytywnie na wizerunek Gminy/Powiatu i jej/jego ocenę jako miejsca do lokowania inwestycji.

W województwie łódzkim projektem objętych zostanie 80 jednostek samorządu terytorialnego, z których minimum 40 wdroży standardy obsługi inwestora. Efektem wdrożenia standardów przez poszczególne samorządy będzie wysoki poziom obsługi przedsiębiorców zainteresowanych procesem inwestycyjnym
na terenie danej Gminy czy Powiatu.

Samorządy uczestniczą we wsparciu bezpłatnie, a obowiązkowy wkład własny na poziomie 10% jest wnoszony wyłącznie bezgotówkowo w formie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych na dedykowane szkolenia w czasie pracy. Samorządy objęte wsparciem nie ponoszą ryzyka realizacji projektu,
w tym odpowiedzialności za jego rozliczenie, kontrolę i osiągnięcie wskaźników, a jedynie korzystają
z bezpłatnego wsparcia w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

 

 • Korzyści dla wszystkich 80 samorządów lokalnych biorących udział w projekcie:
 1.  Audyt doradczy weryfikujący stan obsługi inwestora w JST, w ramach którego zostaną zidentyfikowane rozwiązania i narzędzia wykorzystywane przez samorządy w procesie obsługi inwestora i promocji gospodarczej gminy – podsumowaniem będzie opracowanie wyników przeprowadzonego audytu w formie indywidualnych raportów dla każdego JST.
 2. Bezpłatne szkolenia dla kadr kierowniczych i urzędowych oraz usługi doradcze w formule zdalnej
  i stacjonarnej – w ramach projektu pokryty zostanie kompleksowy koszt organizacji specjalistycznego wsparcia, w tym m.in. trenerów, doradców, materiałów szkoleniowych, certyfikatów, cateringu
  i noclegów.
 • Korzyści dla co najmniej 40 samorządów lokalnych zainteresowanych dodatkowym specjalistycznym wsparciem we wdrażaniu standardów:
 1.  Bezpłatne szkolenia dla kadr kierowniczych i urzędowych oraz usługi doradcze w formule zdalnej i stacjonarnej w zakresie wdrożenia standardów obsługi inwestora.
 2. Wykonanie i obróbka zdjęć stacjonarnych i lotniczych dla ofert inwestycyjnych typu brownfield (nieruchomość zabudowana) i/lub greenfield (nieruchomość niezabudowana).
 3. Wykonanie folderów dla ofert inwestycyjnych w wersji papierowej i elektronicznej
  (wraz z załączonymi zdjęciami oferty inwestycyjnej i prawami autorskimi do ich wykorzystywania).
 4. Wykonanie kompletu opisu stron internetowych promujących oferty inwestycyjne, przetłumaczonych na 2 języki zgodnie z wytycznymi PAIH.
 5. Opracowanie kompletu wzorów dokumentacji i umów prawnych dla potrzeb sprzedaży terenów inwestycyjnych wraz z prawami autorskimi do ich wykorzystania przez JST.
 6. Analiza przedtransakcyjna terenów inwestycyjnych typu „due diligence” (wybrane samorządy).
 7. Sprzęt audiowizualny do prezentacji ofert inwestycyjnych podczas spotkań z przedsiębiorcami.
 8. Produkcja filmu promocyjnego województwa łódzkiego skierowanego dla inwestorów.
 9. Publikacja artykułu sponsorowanego dotyczącego terenów inwestycyjnych na obszarze województwa łódzkiego w prasie i/lub na portalu internetowym
 10. Wizyty studyjne w wiodących centrach obsługi samorządów.
 11. Konferencja podsumowująca dla potrzeb budowy lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora.