Projekty z UE

17.09.2018 r.
DOKUMENTY DO PODPISANIA UMOWY O DOTACJĘ I WSPARCIE POMOSTOWE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie: 25 oraz 26 września 2018 r.  w ramach projektu pt.Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”  trwać będzie podpisywanie Umów o udzielenie wsparcia finansowego pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem oraz Umów o udzielenie pomostowego wsparcia szkoleniowo – doradczego, z tymi Uczestnikami Projektu, którzy znaleźli się na LIŚCIE RANKINGOWEJ osób rekomendowanych do otrzymania bezzwrotnej dotacji.

W związku z powyższym – poniżej przesyłamy niezbędne wzory wyżej wskazanych Umów wraz załącznikami oraz pozostałe dokumenty:

UMOWA O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI):
Umowa o udzielenie wsparcia finansowego (dotacji)
Załącznik 3. Oświadczenie do umowy o wsparcie finansowe (dotacji)
Oświadczenie o statusie – wypełnia UP w przypadku zmiany statusu
Załącznik 10. Oświadczenie UP – związek małżeński

Załącznik 8. Formularz de minimis

ZABEZPIECZENIE – WEKSEL IN BLANCO:
Weksel in blanco
Deklaracja wekslowa Uczestnika projektu
Deklaracja wekslowa współmałżonka

ZABEZPIECZENIE – UMOWA PORĘCZENIA:
Umowa poręczenia

UMOWA O UDZIELENIE POMOSTOWEGO WSPARCIA SZKOLENIOWO – DORADCZEGO:
Umowa o udzielenie pomostowego wsparcia szkoleniowo-doradczego
Załącznik 1. Ankieta – indywidualne zapotrzebowanie UP na pomostowe wsparcie szkoleniowo – doradcze
Załącznik 2. Formularz de minimis
Załącznik 3. Oświadczenie do umowy o pomostowe wsparcie szkoleniowo – doradcze

17.09.2018 r.
OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłamy ostateczną, zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) LISTĘ RANKINGOWĄ Uczestników Projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”, których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji) zostały rekomendowane do dofinansowania, LISTĘ REZERWOWĄ oraz LISTY RANKINGOWE wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu (6 / 12 mc) jak również listę osób nierekomendowanych do dofinansowania.

Wszystkim osobom, które znajdują się na liście RANKINGOWEJ serdecznie gratulujemy !

Lista RANKINGOWA – przyznanie dotacji
Lista REZERWOWA
Lista OSÓB NIEREKOMENDOWANYCH – przyznanie dotacji
Lista RANKINGOWA – WSPARCIE POMOSTOWE_12 mc
Lista RANKINGOWA_WSPARCIE_6 mc

20.08.2018
OSTATECZNY REGULAMIN

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy OSTATECZNY (zaakceptowany przez IZ) Regulamin przyznawania środków  finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”.

Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentem, a w razie pytań – o kontakt z Biurem Projektu.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

30.07.2018
NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ I WSPARCIE POMOSTOWE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 31 lipca 2018 r. do 13 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) trwać będzie nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wniosków o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”.

W celu ubiegania się o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu, każdy Uczestnik Projektu musi złożyć do Biura Projektu niezbędne DOKUMENTY, tj.:

1) Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (bezzwrotnej dotacji), do wniosku załączając:
– Biznes Plan, stanowiący integralną część Wniosku (2 egzemplarze wersji papierowej oraz 2 egzemplarze wersji elektronicznej na płycie CD lub nośniku elektronicznym),
– Oświadczenie Uczestnika Projektu – zgodnie z Załącznikiem nr 1,
– Oświadczenie Uczestnika Projektu dotyczące podatku VAT – zgodnie z Załącznikiem nr 2,
– Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – dostarcza Uczestnik projektu po założeniu DG oraz przed podpisaniem UMOWY

2) Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego, do wniosku załączając:
– Oświadczenie Uczestnika Projekt dotyczące finansowego wsparcia pomostowego – zgodnie z  Załącznikiem nr 1.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzory wszystkich niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie internetowej www.euroinnowacje.com w zakładce PROJEKTY z UE, a także w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec oraz jako Załączniki w niniejszym mailu.

Dokumenty należy złożyć na wskazanych wzorach, w dwóch egzemplarzach papierowych (wypełnionych komputerowo) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) w nieprzekraczalnym terminie do 13 sierpnia 2018r.

Za datę otrzymania wniosków rozumie się datę faktycznego wpływu dokumentów do Biura Projektu: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec, w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30.

Wnioski dostarczone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone.

Jednocześnie informujemy,  że Uczestnik projektu jest zobowiązany do poniesienia wydatków podlegających finansowaniu w ramach dotacji w ciągu 30 dni kalendarzowych po otrzymaniu środków na konto oraz ich rozliczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym minął termin na wydatkowanie środków przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W uzasadnionych przypadkach, wyżej wskazane terminy mogą ulec zmianie – za zgodą Beneficjenta.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY – WNIOSEK O DOTACJĘ:

1.Wniosek o dotację.doc
2. Wniosek o dotację.pdf
3. Biznesplan_WERSJA OSTATECZNA.doc
4. Załącznik nr 1. Oświadczenie UP.doc
5. Załącznik nr 1. Oświadczenie UP.pdf
6.Załącznik nr 2. Oświadczenie UP_VAT.doc
7.Załącznik nr 2. Oświadczenie UP_VAT.pdf
8. Załącznik nr 3.Formularz informacji_pomoc de minimis

NIEZBĘDNE DOKUMENTY – WNIOSEK O WSPARCIE POMOSTOWE:

1.Wniosek o udzielnie wsparcia pomostowego.doc
2. Wniosek o udzielnie wsparcia pomostowego.pdf
3.Załącznik nr 1. Oświadczenie UP_wsparcie pomostowe.doc
4. Załącznik nr 1. Oświadczenie UP_wsparcie pomostowe.pdf

20.06.2018
AKTUALIZACJA LIST

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy AKTUALIZACJĘ zanonimizowanej (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) ostatecznej listy osób ZAKWALIFIKOWANYCH do udziału projektu (tj. do etapu szkoleniowo-doradczego) oraz AKTUALIZACJĘ zanonimizowanej ostatecznej listy REZERWOWEJ, w ramach projektu pt.„Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Zanonimizowana zaktualizowana lista kandydatów ostatecznie zakwalifowanych do etapu szkoleniowo-doradczego
Zanonimizowana zaktualizowana ostateczna lista rezerwowa kandydatów zakwalif. do etapu szkolen-doradczego

18.06.2018
WZÓR BIZNES PLANU

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy wzór BIZNES PLANU w ramach projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z przesłanym wzorem. Jednocześnie informujemy, że stosowanie poniższego wzoru w ramach projektu jest OBOWIĄZKOWE, a niezbędne instrukcje w zakresie jego wypełnienia znajdują się w przesłanym dokumencie oraz będą omawiane z Państwem na szkoleniach „ABC Przedsiębiorczości” oraz podczas indywidualnego doradztwa przygotowującego do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Biznesplan

11.06.2018
ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 11 czerwca 2018 r. zakończyliśmy I i II etap rekrutacji w ramach projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość oraz procedurę odwoławczą zgodnie z §6 Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) ostateczną listę osób ZAKWALIFIKOWANYCH do udziału projektu (tj. do etapu szkoleniowo-doradczego) oraz zanonimizowaną ostateczną listę REZERWOWĄ.

Serdecznie gratulujemy !

Zanonimizowana lista kandydatów ostatecznie zakwalifowanych do etapu szkoleniowo-doradczego
Zanonimizowana ostateczna lista rezerwowa kandydatów zakwalif. do etapu szkoleniowo-doradczego

30.05.2018

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 25 maja 2018r.  zakończyliśmy II Etap rekrutacji w ramach projektu pt. „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)  listę kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji do projektu.

Zanonimizowana lista uczestników – rekrutacja

Ostateczna Lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym oraz Lista rezerwowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z § 3 oraz § 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

19.03.2018
REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

W dniu 3 kwietnia 2018 r. rozpoczniemy rekrutację do projektu „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego” i tym samym rozpoczniemy przyjmowanie Wstępnych Formularzy Rekrutacyjnych wraz z załącznikami.
Rekrutacja trwa od dnia 3.04.2018r. do dnia 17.04.2018r.
Wstępny Formularz Rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w biurze projektu:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 15,
62-100 Wągrowiec,
pokój numer 205,
tel. 67 268 05 29
w godzinach od 8.00 do 15.00.

UWAGA: Wstępne Formularze Rekrutacyjne złożone przed datą rozpoczęcia rekrutacji zostaną odrzucone ze względu na niespełnienie wymogów formalnych odnośnie zachowania terminu rekrutacji.

1_Regulamin_rekrutacji_uczestników – Wągrowiecki

2_Wstępny_Formularz_rekrutacyjny – Wągrowiec

2_Wstępny_Formularz_rekrutacyjny – Wągrowiec

3a_Karta_oceny_wstępnego_formularza_rekrutacyjnego_formalna – Wągrowiec

3b_Karta_oceny_wstępnego_formularza_rekrutacyjnego_merytoryczna – Wągrowiec

WAŻNE: Podczas rekrutacji potencjalni uczestnicy projektu nie będą dyskryminowani ze względu na niepełnosprawność, płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

08.03.2018

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami w ramach projektu „Własna firma kluczem do sukcesu – dotacje dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego”.

1_Regulamin_rekrutacji_uczestników – Wągrowiec

2_Wstępny_Formularz_rekrutacyjny – Wągrowiec

2_Wstępny_Formularz_rekrutacyjny – Wągrowiec

3a_Karta_oceny_wstępnego_formularza_rekrutacyjnego_formalna – Wągrowiec

3b_Karta_oceny_wstępnego_formularza_rekrutacyjnego_merytoryczna – Wągrowiec

Załącznik nr 1 – Sekcje PKD

Rekrutacja: marzec/kwiecień 2018 r.

UWAGA: Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami oczekuje na akceptację Instytucji Zarządzającej i MOŻE ULEC ZMIANIE !!!

 

luty 2018

Rekrutacja do projektu rozpocznie się w MARCU

Dokumenty rekrutacyjne są w trakcie przygotowania i pojawią się wkrótce na naszej stronie internetowej. Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem projektu:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
ul. Kościuszki 15,
62-100 Wągrowiec;
Pokój nr 205;
tel. 67 26 80 529 lub 67 26 80 509
e-mail: rekrutacja@wagrowiec.pl