Projekty z UE

Informacje o projekcie:

Projekt partnerski pn. „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”  jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 31 października 2021 r. wspólnie przez następujące instytucje:

  1. Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent)
  2. Związek Gmin Lubelszczyzny (Partner)

Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0112/20

Całkowita wartość projektu: 862 712,50 zł

Kwota dofinansowania z UE: 862 712,50 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel główny projektu:

„Podniesienie poziomu przygotowania 20 JST z województwa lubelskiego do zapewnienia dostępności urzędów administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie wniosków i rekomendacji dotyczących dostosowania procedur obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami w 20 lubelskich samorządach, a także podniesienie kompetencji ich pracowników samorządowych w ramach szkoleń 40 osób z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami i 40 koordynatorów dostępności w terminie do 31.10.2021 r. ”

Zadania zaplanowane w projekcie:

  • Przeszkolenie 40 pracowników samorządowych 20 jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych;
  • Przegląd procedur związanych z obsługą klienta w 20 urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji oraz zakup drobnych usprawnień dla JST w celu zapewnienia jak największej dostępności Urzędów zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanych raportach;
  • Przeszkolenie 40 koordynatorów dostępności w 20 jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań.

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

  • Liczba pracowników administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje z zakresu stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych: 32 osoby;
  • Liczba urzędów administracji publicznej, w których wdrożono wnioski i rekomendacje dotyczące dostosowania procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 20 JST;
  • Liczba koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 18 osób;
  • Liczba koordynatorów dostępności oraz pracowników wspierających koordynatora w realizacji zadań w jednostkach administracji publicznej, którzy podnieśli kompetencje: 36 osób.