Projekty z UE

WYDŁUŻENIE TERMINU REALIZACJI PROJEKTU

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu pn. „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” do dn. 30 kwietnia 2022 r., zmianom uległy zapisy w równościowym regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Zamieszczamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  W RAMACH PIERWSZEJ RUNDY NABORU – AKTUALIZACJA NR 4

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem PIERWSZEJ RUNDY naboru JST do projektu „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, poniżej przesyłamy zaktualizowaną listę rankingową JST, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Listy rankingowe:

Lista rekrutacyjna  JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie – aktualizacja nr 4

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU_SEGMENT 2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 6 września 2021 r. w ramach Projektu rozpoczną się szkolenia zdalne (on-line) w zakresie przeszkolenia Koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań, skierowane do SEGMENTU 2 tj. Koordynatorów dostępności, rozumianych jako osoby wyznaczone przez organ władzy publicznej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 z późn. zm.) oraz pracownicy wykonujący zadania koordynatora w rozumieniu art. 14 ust. 2 przywołanej ustawy.

WYDŁUŻENIE OKRESU REALIZACJI PROJEKTU

Szanowni Państwo,

W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu do 28 lutego 2022 r. – przesyłamy zaktualizowany Równościowy Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Zaktualizowany Równościowy Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

ROZPOCZĘCIE PRZEGLĄDU PROCEDUR ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ KLIENTA POD KĄTEM ZAPEWNIEINA DOSTĘPNOŚCI I WSPARCIA URZĘDÓW WE WDROŻENIU WYPRACOWANYCH WNIOSKÓW I REKOMENDACJI

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 11.08.2021 r. w ramach projektu pn. „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” rozpoczęły się działania w zakresie przeglądów procedur związanych z obsługą klienta w urzędach administracji publicznej pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcia urzędów we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.

Audyt dotyczyć będzie 4 obszarów dostępności: architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej, organizacyjno-proceduralnej oraz przeprowadzony zostanie w 2 etapach (audyt wstępny i audyt na miejscu). Wyniki audytu zostaną przedstawione w formie raportu, zawierającego rekomendacje dla Urzędu wynikające z obowiązków spełnienia minimalnych wymogów zawartych w Art. 6, pkt. 1-3 i Art. 11 Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zachęcamy do zapoznania się z niezbędnymi dokumentami:

  1. Niezbędnik koordynatora dostępności
  2. Poradnik: jak wdrażać ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU_SEGMENT 1

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 10 czerwca 2021 r. w ramach Projektu rozpoczną się szkolenia zdalne (on-line) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, skierowane do SEGMENTU 1, tj. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach, którym przypisane są lub będą obowiązki związane z zatrudnianiem zasobów ludzkich JST oraz kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców.

Poniżej, w związku ze zmianą szkoleń stacjonarnych na zdalne w ramach Projektu – przesyłamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Równościowy_regulamin_rekrutacji_aktualizacja

 

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  W RAMACH DRUGIEJ RUNDY NABORU – AKTUALIZACJA NR 3

Szanowni Państwo,

W związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą złożonych zmian we wniosku o dofinansowanie, w związku z wygenerowaniem oszczędności w ramach projektu, zakwalifikowano  3 JST z listy rezerwowej w ramach  DRUGIEJ RUNDY naboru JST do projektu „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, poniżej przesyłamy zaktualizowaną listę rankingową JST, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Listy rankingowe:

Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie _DRUGA RUNDA NABORU – Aktualizacja  nr 3
Lista rezerwowa JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_DRUGA RUNDA NABORU – Aktualizacja nr 3

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  W RAMACH  PIERWSZEJ I DRUGIEJ RUNDY NABORU – AKTUALIZACJA NR 2

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem  naboru JST do projektu „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, poniżej przesyłamy zaktualizowane listy rankingowe JST, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Listy rankingowe:

Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_PIERWSZA_RUNDA_NABORU – aktualizacja nr 3

Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie _DRUGA RUNDA NABORU – Aktualizacja  nr 2
Lista rezerwowa JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_DRUGA RUNDA NABORU – Aktualizacja nr 2

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE  W RAMACH PIERWSZEJ I DRUGIEJ RUNDY NABORU – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem  naboru JST do projektu „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, poniżej przesyłamy zaktualizowane listy rankingowe JST, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie w ramach pierwszej i drugiej rundy naboru.

Listy rankingowe:

Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_PIERWSZA_RUNDA_NABORU – aktualizacja nr 2

Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie _DRUGA RUNDA NABORU – Aktualizacja 
Lista rezerwowa JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_DRUGA RUNDA NABORU – Aktualizacja 

 

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W RAMACH DRUGIEJ RUNDY NABORU

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2021 r. zakończyła się DRUGA RUNDA naboru JST do projektu ,,Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”Poniżej przesyłamy Listę rankingową JST, które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie oraz listę rezerwową JST.

Listy rankingowe:

Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie _DRUGA RUNDA NABORU
Lista rezerwowa JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_DRUGA RUNDA NABORU

OGŁOSZENIE OROZPOCZĘCIU REKRUTACJI W RAMACH DRUGIEJ RUNDY NABORU

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 29 marca 2021 r. rozpoczął się drugi nabór JST do udziału w projekcie „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”. Serdecznie zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie !

Rekrutację do Projektu prowadzi Partner, tj. Związek Gmin Lubelszczyzny.
Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie w ramach  DRUGIEJ RUNDY przyjmowany będzie w terminie od 29 marca 2021 r.  do 12 kwietnia 2021 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie SKANU wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JST (stanowiącego załącznik nr 1) na adres e-mail: zgl.biuro@gmail.com do dnia 12 kwietnia 2021 r. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela z strony Związku Gmin Lubelszczyzny:
Magdalena Komaniecka (Specjalista ds. rekrutacji i komunikacji z JST)
e-mail: zgl.biuro@gmail.com
tel. + 48 81 444 02 80

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty:
Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy JST
Załącznik 2. Umowa uczestnictwa JST
Załącznik 3a. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 1
Załącznik 3b. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 2
Załącznik 4. Liczba ludności zamieszkującej obszar terytorialny JST województwa lubelskiego, wg. stanu na dzień 30.06.2020 r. pdf

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem PIERWSZEJ RUNDY naboru JST do projektu „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, poniżej przesyłamy zaktualizowaną listę rankingową JST, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie.

Listy rankingowe:

Lista rekrutacyjna  JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie – aktualizacja

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 24 lutego 2021 r., zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, w związku z zarejestrowaniem 20 zgłoszeń, rekrutacja do projektu  „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” została zakończona. Poniżej  przesyłamy listy rankingowe, tj. Listę JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Listy rankingowe:
Lista_rekrutacyjna JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie partnerskim „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020.

Rekrutację do Projektu prowadzi Partner, tj. Związek Gmin Lubelszczyzny.
Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie w ramach PIERWSZEJ RUNDY przyjmowany będzie w terminie od 10 lutego 2021 r.  do 24 lutego 2021 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie SKANU wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JST (stanowiącego załącznik nr 1) na adres e-mail: zgl.biuro@gmail.com do dnia 24 lutego 2021 r. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela z strony Związku Gmin Lubelszczyzny:
Magdalena Komaniecka (Specjalista ds. rekrutacji i komunikacji z JST)
e-mail: zgl.biuro@gmail.com
tel. + 48 81 444 02 80

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty:
Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy JST
Załącznik 2. Umowa uczestnictwa JST
Załącznik 3a. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 1
Załącznik 3b. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 2
Załącznik 4. Liczba ludności zamieszkującej obszar terytorialny JST województwa lubelskiego, wg. stanu na dzień 30.06.2020 r. pdf