Projekty z UE

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU_SEGMENT 2

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 6 września 2021 r. w ramach Projektu rozpoczną się szkolenia zdalne (on-line) w zakresie przeszkolenia Koordynatorów dostępności w jednostkach administracji publicznej w zakresie stosowania ustawowych zadań, skierowane do SEGMENTU 2 tj. Koordynatorów dostępności, rozumianych jako osoby wyznaczone przez organ władzy publicznej do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696 z późn. zm.) oraz pracownicy wykonujący zadania koordynatora w rozumieniu art. 14 ust. 2 przywołanej ustawy.

 

ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ ZDALNYCH W RAMACH PROJEKTU_SEGMENT 1

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 10 czerwca 2021 r. w ramach Projektu rozpoczną się szkolenia zdalne (on-line) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, skierowane do SEGMENTU 1, tj. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach, którym przypisane są lub będą obowiązki związane z zatrudnianiem zasobów ludzkich JST oraz kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców.

Poniżej, w związku ze zmianą szkoleń stacjonarnych na zdalne w ramach Projektu – przesyłamy zaktualizowany Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Równościowy_regulamin_rekrutacji_aktualizacja

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE W RAMACH DRUGIEJ RUNDY NABORU

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2021 r. zakończyła się DRUGA RUNDA naboru JST do projektu ,,Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”Poniżej przesyłamy Listę rankingową JST, które zakwalifikowane zostały do udziału w projekcie oraz listę rezerwową JST.

Listy rankingowe:

Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie _DRUGA RUNDA NABORU
Lista rezerwowa JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie_DRUGA RUNDA NABORU

OGŁOSZENIE OROZPOCZĘCIU REKRUTACJI W RAMACH DRUGIEJ RUNDY NABORU

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 29 marca 2021 r. rozpoczął się drugi nabór JST do udziału w projekcie „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”. Serdecznie zapraszamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie !

Rekrutację do Projektu prowadzi Partner, tj. Związek Gmin Lubelszczyzny.
Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie w ramach  DRUGIEJ RUNDY przyjmowany będzie w terminie od 29 marca 2021 r.  do 12 kwietnia 2021 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie SKANU wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JST (stanowiącego załącznik nr 1) na adres e-mail: zgl.biuro@gmail.com do dnia 12 kwietnia 2021 r. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela z strony Związku Gmin Lubelszczyzny:
Magdalena Komaniecka (Specjalista ds. rekrutacji i komunikacji z JST)
e-mail: zgl.biuro@gmail.com
tel. + 48 81 444 02 80

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty:
Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy JST
Załącznik 2. Umowa uczestnictwa JST
Załącznik 3a. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 1
Załącznik 3b. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 2
Załącznik 4. Liczba ludności zamieszkującej obszar terytorialny JST województwa lubelskiego, wg. stanu na dzień 30.06.2020 r. pdf

LISTA JST ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 24 lutego 2021 r., zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, w związku z zarejestrowaniem 20 zgłoszeń, rekrutacja do projektu  „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” została zakończona. Poniżej  przesyłamy listy rankingowe, tj. Listę JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Listy rankingowe:
Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO PROJEKTU

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego do udziału w projekcie partnerskim „Lubelskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020.

Rekrutację do Projektu prowadzi Partner, tj. Związek Gmin Lubelszczyzny.
Nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie w ramach PIERWSZEJ RUNDY przyjmowany będzie w terminie od 10 lutego 2021 r.  do 24 lutego 2021 r.

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie SKANU wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO JST (stanowiącego załącznik nr 1) na adres e-mail: zgl.biuro@gmail.com do dnia 24 lutego 2021 r. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

Wszelkich informacji o rekrutacji udziela z strony Związku Gmin Lubelszczyzny:
Magdalena Komaniecka (Specjalista ds. rekrutacji i komunikacji z JST)
e-mail: zgl.biuro@gmail.com
tel. + 48 81 444 02 80

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty:
Równościowy regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy JST
Załącznik 2. Umowa uczestnictwa JST
Załącznik 3a. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 1
Załącznik 3b. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 2
Załącznik 4. Liczba ludności zamieszkującej obszar terytorialny JST województwa lubelskiego, wg. stanu na dzień 30.06.2020 r. pdf