Oferta

Oferujemy kompleksowe wsparcie szkoleniowe i coachingowe poprzedzone diagnozą potrzeb Państwa instytucji, odprofesjonalnej analizy potrzeb szkoleniowych, po przeprowadzenie procesu szkoleń grupowych i coachingu indywidualnego, po końcowe badanie efektów przeprowadzonych działań.

Proponujemy 4 kroki wsparcia:

  1. Diagnoza i analiza potrzeb firmy – przeprowadzimy kompleksową diagnozę potrzeb szkoleniowych i couchingowych z zastosowaniem różnorodnych narzędzi badawczych, od standardowego kwestionariusza pytań, obserwację jawną i ukrytą („tajemniczy klient”) po wywiady indywidualne i fokusowe zgodnie z polityką szkoleniową instytucji.
  2. Zaproponowanie tematyki wsparcia –zaproponujemy w oparciu o wyniki diagnozy – kompleksowe wsparcie szkoleniowo-coachingowe „szyte na miarę” dla potrzeb poprawy efektywności działania Państwa instytucji.
  3. Przeprowadzenie szkoleń i indywidualnego coachingu – poprowadzimy szkolenia grupowe oraz indywidualne sesje couchingowe w oparciu o Cykl Kolba, pozwalający na łączenie treści teoretycznych z praktyczną nauką umiejętności i doświadczaniem uczestników. Podczas szkoleń zastosujemy różnorodne metody dydaktyczne: wykład klasyczny/interaktywny, dyskusja uczestników, wideotrening, audiotrening, zadania indywidualne/grupowe, gry symulacyjne, metody heurystyczne typu: burza mózgów; metoda 635, podsumowania i rekomendacje do wdrożeń na stanowisku pracy. Wykorzystamy różnorodne środki przekazu: materiały szkoleniowe, flipchart, rzutnik multimedialny, kamera wideo.
  4. Ewaluacja szkolenia – wykonamy ocenę skuteczności przeprowadzonych działań poprzez zastosowanie Modelu Kirckpatrica – mierzącego 4 poziomy: zadowolenie uczestników, pozyskaną wiedzę, wzrost umiejętności i zmianę postaw.

Zapraszamy do współpracy: