Oferta

Oferujemy kompleksowe zarządzanie i rozliczenie projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej, od zatrudnienia personelu i wybór wykonawców, monitorowanie realizacji projektu i okresową sprawozdawczość aż po końcowe rozliczenie dotacji.

Proponujemy 6 kroków zarządzania projektem:

  1. Przygotowanie planu pracy i dokumentacji w projekcie – opracujemy plan prac projektowych i zasady dokumentacji zadań z zastosowaniem narzędzi zarządzania projektami. Procedury i zasady archiwizacji dostosujemy do specyfiki instytucji i rodzaju projektu (pobierz: zasady dokumentacji)
  2. Zatrudnienie personelu i wybór wykonawców – przygotujemy procedury i dokumentację niezbędną do wyłonienia personelu projektu oraz wykonawców zewnętrznych. Przeprowadzimy wybór personelu i wykonawców zgodnie polityką instytucji i obowiązującymi wytycznymi.
  3. Realizacja, monitoring i ewaluacja projektu – poprowadzimy działania projektowe zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi wytycznymi. W razie potrzeby zasygnalizujemy wprowadzanie niezbędnych zmian w harmonogramie i budżecie projektu. Zapewnimy monitoring wskaźników określonych we wniosku oraz przeprowadzimy proces ewaluacji projektu (pobierz: ankiety ewaluacji ).
  4. Przygotowanie projektu do kontroli – dokonamy audytu dokumentacji projektu oraz przygotujemy działania „naprawcze” dla organów kontrolnych. Podczas kontroli będziemy reprezentować Państwa interesy przed instytucją kontrolującą oraz przygotujemy wyjaśnienia i odpowiedzi na zastrzeżenia pokontrolne (pobierz: check listę kontroli na miejscu)
  5. Rozliczanie projektu i okresowa sprawozdawczość – rozliczymy wydatki w projekcie zgodnie z wymogami sprawozdawczości, przygotujemy wnioski o płatność oraz bazę danych PEFS.
  6. Końcowe rozliczenie i zamknięcie projektu – sporządzimy końcowy wniosek o płatność, przygotujemy dokumentację projektu do archiwizacji zgodnie z wytycznymi i zasadami trwałości projektu.

Zapraszamy do współpracy: