Projekty z UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CEL GŁÓWNY

Wzrost standardu świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz podniesienie poziomu elektronizacji wymiany za pomocą ePUAP na terenie 7 JST, poprzez zaplanowanie adekwatnego wsparcia w ramach projektu – w terminie do 30.09.2015 r.

CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Podniesienie świadomości obywateli oraz promocja wzrostu wykorzystania elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 7 JST.
  2. Podniesienie wiedzy i umiejętności 244 (181K/63M) pracowników samorządowych
    z 7 JST w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych.
  3. Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysyłanej przez 7 JST na obszarze objętym wsparciem.
  4. Wzrost liczby elektronicznych usług publicznych świadczonych przez 7 JST za pomocą platformy ePUAP lub platformy ePUAP lub platformy regionalnej kompatybilnej z ePUAP na obszarze 7 JST.
  1. Uruchomienie w 7 JST punktów potwierdzania Profilu Zaufanego.
  1. Wdrożenie lub modernizacja systemu elektronicznego zarządzania dokumentami w 7 JST.