Projekty z UE

Klauzula informacyjna
Wypełniając obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 skierowany do Wykonawców, dotyczący projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) – bardzo prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

Klauzula informacyjna

O PROJEKCIE

Informacje o projekcie:

Projekt partnerski pn. „Kompetentne urzędy – szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST”  jest realizowany od 1 listopada 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. wspólnie przez następujące instytucje:

  • MTD Consulting Marcin Król (Beneficjent)
  • Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski (Partner)
  • Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego (Partner)
  • Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich (Partner)

Numer projektu: WND-POWR.02.18.00-00-0005/21

Całkowita wartość projektu: 5 165 778,16 zł

Kwota dofinansowania z UE: 4 353 717,16 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel główny projektu:

,,Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 406 Urzędach JST z terenu całej Polski, objętych wsparciem w obszarze podatków i opłat lokalnych, z których minimum 114 JST uzyska wsparcie również w obszarze zarządzania nieruchomościami, poprzez doskonalenie kompetencji łącznie 1710 kadr (1425 w obszarze podatków i opłat lokalnych i 285 z obszaru zarządzania nieruchomościami) w ramach 2 zadań do 30.04.2023 r.”

Zadania zaplanowane w projekcie:

  • Doskonalenie kompetencji 285 kadr oraz wsparcie doradcze dla 114 urzędów JST w obszarze zarządzania nieruchomościami;
  • Doskonalenie kompetencji 1425 kadr z 406 urzędów JST w obszarze podatków i opłat.

Wskaźnik rezultatu zaplanowany w projekcie:

  • Liczba pracowników samorządowych, którzy podnieśli poziom wiedzy w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami: 1368 osób.