Projekty z UE
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich mieszkańców” realizowany jest w okresie od 1 marca 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r.

Liderem projektu jest Euro Innowacje sp. z o.o., która realizuje działania w partnerstwie z 5 jednostkami samorządu terytorialnego: Powiatem Wąbrzeskim, Gminą Miasto Wąbrzeźno, Gminą Kowalewo Pomorskie, Gminą Dębowa Łąka oraz Gminą Książki.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.