Projekty z UE
 1. Doposażenie pracowni w niezbędne środki trwałe oraz pomoce dydaktyczne TIK.
 2. Szkolenia dla nauczycieli z zakresu:
 • Korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK: obsługa narzędzi nowoczesnych narzędzi TIK (komputer, tablica interaktywna, drukarka 3D) zakupionych do szkół, co pozwoli na włączanie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego.
 • Kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych uczniów w procesie dydaktycznym, co pozwoli wykorzystanie nowych metod i technik nauczania pozwalających rozwijanie kompetencji kluczowych: kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa, umiejętność uczenia się podczas zajęć dydaktycznych.
 • Wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, co stanowi uzupełnienie tworzenia w szkołach warunków do nauczania komplementarnego w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • Wykorzystania narzędzi, form pracy wypracowanych w ramach pozytywnie walidowanych produktów projektów innowacyjnych.
 1. Kurs dla nauczycieli z wybranych zagadnień z zakresu PECS dla nauczycieli I i II stopień, trening zastępowania agresji ART, nauczanie 9 krytycznych umiejętności porozumiewania.
 2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Ponadto dodatkowe zajęcia rozwijające w formie organizacji kółek zainteresowań i zajęć dla uczniów zdolnych. Każdy uczeń zostanie objęty wsparciem z zakresu zajęć dodatkowych w zakresie jednego z poniższych typów:
 • kształtowanie i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających zagrożeń;
 • nauki matematyczno-przyrodnicze (matematyka, fizyka, chemia, geografia, biologia, przyroda);
 • język obcy (j. angielski);
 • postawy i umiejętności w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.
 1. Pozaszkolne zajęcia w formie laboratoriów badawczych w Toruniu (Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”). Przykładowo uczestnikom zajęć laboratoryjnych z biologii proponuje się praktyczne poznawanie biologii, procesów życiowych zachodzących w mikroorganizmach, roślinach i zwierzętach poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń. Uczestnicy zajęć laboratoryjnych z fizyki zapoznają się z obsługą przyrządów pomiarowych używanych w fizyce, np.: stopera, wagi czy cylindra miarowego. Przekonają się również jak można te urządzenia wykorzystać do pomiarów różnych wielkości fizycznych. Dzięki takiemu podejściu uczeń szkoły podstawowej uczy się samodzielnego myślenia w rozwiązywaniu naukowych problemów. Dodatkowo w ramach zakupionego biletu będą oni brali udział w wystawach oraz licznych prezentacjach odbywających się w budynku Młynu.
 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniające potrzeby rynku pracy. Doradztwo będzie realizowane w formie:
 • Warsztatów grupowych mających na celu ukierunkowanie uczniów w wyborze dalszego kierunku kształcenia w kontekście własnych predyspozycji zawodowych i potrzeb rynku pracy. Tematyka: Poznawanie zawodów; Zawody deficytowe i nadwyżkowe; Informacja edukacyjna i zawodowa; Schemat możliwości kształcenia w Polsce; Konfrontacja samooceny z wymaganiami szkół i zawodów
 • Doradztwa indywidualnego pozwalającego uczniom skorzystać z indywidualnej pomocy doradcy edukacyjno-zawodowego, co ukierunkuje ucznia do dalszego etapu nauki z uwzględnieniem mocnych stron i predyspozycji zawodowych oraz potrzeb rynku pracy. Tematyka: Poznawanie siebie – mocne i słabe strony osobowości; Poznawanie siebie – zdolności i umiejętności; zainteresowania w kontekście potrzeb pracodawców.; Osiągnięcia szkolne, stan zdrowia; Opracowanie indywidualnej Karty Kariery Ucznia (KKU)