Projekty z UE

O projekcie

Projekt pt. „Promowanie innowacyjnej edukacji poprzez nauczanie eksperymentalne uczniów i rozwój zainteresowań́ uczniów w kierunku przedmiotów językowych i technologii informacyjno – komunikacyjnej w Zespole Publicznych Szkół w Gąsawie” jest realizowany od 01.04.2017 r. do 30.06.2018 r wspólnie przez następujące instytucje:

 1. Euro Innowacje sp. z o.o. – partner wiodący
 2. Gmina Gąsawa

Numer projektu: RPKP.10.02.02-04-0011/16
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego 2014-2020
Oś Priorytetowa: 10 „Innowacyjna edukacja”
Działanie: 10.2 „Kształcenie ogólne i zawodowe”
Poddziałanie: 10.2.2 „Kształcenie ogólne”
Wartość projektu wynosi: 646 582,50 PLN, a dofinansowanie projektu z UE: 549 595,12 PLN

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji kluczowych 350 uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć́ pozaszkolnych i pozalekcyjnych oraz doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych i TIK oraz podwyższenie kompetencji 40 nauczycieli w 2 szkołach osiągających najsłabsze wyniki edukacyjne na obszarze gminy Gąsawa w terminie do 30.06.2018 r.

W RAMACH PROJEKTU ZAPLANOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 • Wyposażenie pracowni TIK oraz pracowni przedmiotowych dla szkoły podstawowej oraz szkoły gimnazjalnej w Gąsawie;
 • Podniesienie kompetencji 40 nauczycieli szkoły podstawowej oraz szkoły gimnazjalnej w Gąsawie w zakresie wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji, korzystania z TIK oraz kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych;
 • Pozalekcyjne zajęcia dodatkowe dla 350 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej w Gąsawie ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych, TIK i tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki;
 • Pozaszkolne zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie kompetencji kluczowych 270 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej w Gąsawie;
 • Doradztwo edukacyjno- zawodowe dla 30 uczniów szkoły gimnazjalnej w Gąsawie związane z wyborem dalszych kierunków kształcenia i uwzględniające potrzeby rynku pracy.

Planowane do osiągnięcia efekty Projektu (wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie):

 • 315 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu;
 • 36 nauczycieli (28 kobiet i 8 mężczyzn) uzyska kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu programu;
 • 2 szkoły wykorzystywać będą sprzęt TIK do prowadzenia zajęć́ edukacyjnych;
 • W 2 szkołach pracownie przedmiotowe wykorzystywać będą doposażenie do prowadzenia zajęć́ edukacyjnych;
 • Dla 30 uczniów określone zostaną predyspozycje i umiejętności istotne dla wyboru dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju).

Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek etc.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu:

Sekretariat Zespołu Publicznych Szkół
ul. Leszka Białego 6
88-410 Gąsawa

tel. +48 52 302 50 03
e-mail: zespuszgasawa@interia.pl