Projekty z UE

W Projekcie są realizowane dwie ścieżki wsparcia dla JST.

1. Ścieżka pierwsza – skierowana do wszystkich JST biorących udział w Projekcie oraz pracowników w nich zatrudnionych. Ścieżka pierwsza obejmuje:

 • Przeprowadzenie audytu diagnostycznego wśród 80 JST, w ramach którego zostaną zidentyfikowane rozwiązania i narzędzia wykorzystywane przez gminy w procesie obsługi inwestora i promocji gospodarczej gminy. Audyt przeprowadzony zostanie za pomocą ankiety wypełnianej przez JST oraz wywiadu podczas bezpośredniej wizyty pracowników, będących przedstawicielami Beneficjenta i/lub Partnera. W wyniku audytu zbadany będzie poziom obsługi inwestora w JST w zakresie wymogów wdrożenia standardów (urząd, pracownicy, oferta inwestycyjna, standardy działania).
 • Opracowanie indywidualnych raportów wraz z identyfikacją rozwiązań i narzędzi wykorzystywanych w procesie obsługi inwestora i promocji gospodarczej JST.
 • Szkolenia stacjonarne z zakresu Standardu Obsługi Inwestora dla 80 członków kadry kierowniczej JST oraz 145 pracowników JST (łącznie 225 osób).
 • Działania podjęte w początkowej fazie Projektu, jakim jest przeprowadzenie audytów diagnostycznych, pozwolą na wyłonienie 40 JST, dla których przewidziane jest dalsze wsparcie w Projekcie i udział w Ścieżce 2 Projektu.

  2. Ścieżka druga – obejmuje:

 • Szkolenia stacjonarne z zakresu potrzeb wdrażania Standardów Obsługi Inwestora.
  Doradztwo indywidualne w zakresie wdrożenia standardów obsługi inwestora przez JST w wyznaczonym Punkcie Obsługi Inwestora (POI).
 • Usługi doradcze będą prowadzone zarówno w formule zdalnej jak i stacjonarnej przez pracowników zajmujących się obsługą inwestora.
 • Wdrożenie lub modernizację procedury obsługi inwestora w JST w tym m.in.:
  − wykonane zostaną i poddane obróbce zdjęcia stacjonarne i lotnicze dla ofert inwestycyjnych typu brownfield i/lub greenfield,
  − przygotowane zostaną foldery dla ofert inwestycyjnych w wersji papierowej i elektronicznej (wraz z załączonymi zdjęciami oferty inwestycyjnej i prawami autorskimi do ich wykorzystywania),
  − wykonany zostanie komplet opisu stron internetowych (przetłumaczonych na 2 języki zgodnie z wytycznymi PAIH),
  − opracowany zostanie komplet wzorów dokumentacji i umów prawnych dla potrzeb sprzedaży terenów inwestycyjnych wraz z prawami autorskimi do ich wykorzystania przez JST,
  − dokonania zostanie analiza przedtransakcyjna terenów typu „due diligence” oraz określone zostaną oferty inwestycyjne gminy, dla 6 JST, które zgłoszą chęć otrzymania badania. W przypadku zainteresowania większej ilości JST, za kryterium przyjmie się punktację wynikającą z audytu diagnostycznego.
  zakupiony zostanie sprzęt audiowizualny do prezentacji ofert inwestycyjnych podczas spotkań z przedsiębiorcami,
  − wykonana zostanie produkcja filmu promocyjnego województwa kujawsko-pomorskiego skierowanego do inwestorów (trzy wersje językowe),
  − wykonana zostanie publikacja artykułu sponsorowanego dotyczącego terenów inwestycyjnych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w prasie i/lub na portalu internetowym.
 • Budowę lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora dla pracowników samorządowych.
 • Konferencję podsumowującą udział w drugiej ścieżce wsparcia.