Projekty z UE

Informacje o projekcie:

Projekt partnerski pn. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego” jest realizowany od 1 grudnia 2019 r. do 31 lipca 2022 r. wspólnie przez następujące instytucje:

 1. Euro Innowacje sp. z o.o. (Partner Wiodący)
 2. Województwo Kujawsko-Pomorskie (Partner)

Numer projektu: POWR.02.18.00-00-0014/19

Całkowita wartość projektu: 1 992 176,00 zł

Kwota dofinansowania z UE: 1 791 296,00 zł

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel projektu:

„Poprawa jakości obsługi inwestora w 40 samorządach woj. kujawsko-pomorskiego, poprzez objęcie audytem wstępnym i szkoleniami z zakresu standardu obsługi inwestora 80 JST, z których minimum 40 JST, w tym 50% miast średnich objętych wsparciem w projekcie wdroży standard obsługi inwestora dzięki kompleksowemu wsparciu: szkolenia, doradztwo oraz udział w lokalnych sieciach współpracy na rzecz obsługi inwestora do 31.07.2022”

Zadania zaplanowane w projekcie:

 • Audyt diagnostyczny weryfikujący stan obsługi inwestora i promocji gospodarczej w 80 JST
 • Szkolenia ze Standardu Obsługi Inwestora w Samorządzie dla 225 pracowników z 80 JST
 • Szkolenia dla potrzeb wdrażania Standardów Obsługi Inwestora dla 120 pracowników w 40 JST
 • Wdrożenie Standardów Obsługi Inwestora w urzędzie dla 40 JST
 • Budowa lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora dla pracowników samorządowych z 40 JST

Wskaźniki rezultatu zaplanowane w projekcie:

 • 40 jednostek samorządu terytorialnego, które wdrożyły lub zmodernizowały procedury obsługi inwestora
 • 80 jednostek samorządu terytorialnego, objętych wsparciem w zakresie obsługi inwestora
 • 145 pracowników JST przeszkolonych z zakresu obsługi inwestora w samorządzie
 • 80 członków kadry kierowniczej JST przeszkolonych z zakresu obsługi inwestora w samorządzie
 • 120 pracowników JST przeszkolonych w zakresie wdrażania standardów obsługi inwestora w samorządzie