Projekty z UE

Uczestnicy projektu pt. „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!” muszą spełniać następujące kryteria:

1) WIEK – 100% uczestników powyżej 29 roku życia (na dzień składania wniosku o przystąpieniu (wrzesień 2016r.) ukończone 29 lat),
2) LICZBA uczestników – 50 osób BEZROBOTNYCH (50%) LUB BIERNYCH ZAWODOWO (50%),
3) STRUKTURA PŁCI uczestników – 60% Kobiet i 40% Mężczyzn,
4) OBSZAR POWIATU WĄGROWIECKIEGO – 100% uczestników uczy się lub zamieszkuje na obszarze Powiatu Wągrowieckiego wojew. wielkopolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
5) OBSZAR WIEJSKI – 50% uczestników pochodzi z obszarów wiejskich,
6) WYKSZTAŁCENIE – 70% uczestników, w tym 100% Mężczyzn posiada niskie kwalifikacje zawodowe (na poziomie do ISCED 3 włącznie), kobiety mogą posiadać wykształcenie wyższe,
7) DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA – Uczestnik projektu nie posiadał zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu