Projekty z UE

28.03.2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 10 do 14 kwietnia 2017r. w ramach projektu pt.„Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”  trwać będzie podpisywanie Umów o udzielenie wsparcia finansowego pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem, z tymi Uczestnikami Projektu, którzy znaleźli się na LIŚCIE RANKINGOWEJ osób rekomendowanych do otrzymania bezzwrotnej dotacji.

W związku z powyższym – poniżej przesyłamy wzór Umowy o udzielenie wsparcia finansowego pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem wraz załącznikami.

Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 7. Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis

uokik_lista_identyfikatorow_gmin_obowiaz_od_2011_roku_aktualizacja_2017_rok

Zał. 8. Oświadczenie o niekorzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów

Zał. 9. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 10. Oświadczenie dot. postępowania egzekucyjnego

Zał. 11. Oświadczenie o niepozostawnaiu w stosunku pracy

Zał. 12a. Weksel in blanco

Zał. 12b. Deklaracja wekslowa_UP

Zał. 13. Oświadczenie dot. związku małżeńskiego

Zał. 14. Deklaracja współmałżonka

Zał. 15. Umowa poręczenia

28.03.2017r.

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłamy ostateczną, zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) LISTĘ RANKINGOWĄ Uczestników Projektu pt.  „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!” , których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (bezzwrotnej dotacji) zostały rekomendowane do dofinansowania, LISTĘ REZERWOWĄ oraz LISTY RANKINGOWE wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu (6 / 12 mc).

Wszystkim osobom, które znajdują się na liście RANKINGOWEJ serdecznie gratulujemy !

LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji

LISTA REZERWOWA

LISTA RANKINGOWA_WSPARCIE POMOSTOWE_12mc

LISTA RANKINGOWA_WSPARCIE POMOSTOWE_6mc

31.01.2017r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w terminie od 31 stycznia 2017r. do 10 lutego 2017r. (piątek) trwać będzie nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu pt. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!” .

W celu ubiegania się o udzielenie wsparcia finansowego w ramach projektu, każdy Uczestnik Projektu musi złożyć do Biura Projektu niezbędne DOKUMENTY, tj.:

1) Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (bezzwrotnej dotacji), do wniosku załączając:
– Biznes Plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedsięwzięcia, stanowiącym integralną część Biznes Planu,
– Oświadczenie o kwalifikowalności VAT.

2) Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego, do wniosku załączając:
– Oświadczenie dotyczące finansowego wsparcia pomostowego.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wzory wszystkich niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie internetowej www.euroinnowacje.com w zakładce PROJEKTY z UE, a także w Biurze Projektu w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec oraz poniżej, jako Załączniki.

Dokumenty należy złożyć na wskazanych wzorach, w dwóch egzemplarzach papierowych (wypełnionych komputerowo) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2017r. (piątek).

Za datę otrzymania wniosków rozumie się datę faktycznego wpływu dokumentów do Biura Projektu: Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec, w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 7:30 do 14:30.

Wnioski dostarczone po wyznaczonym terminie zostaną odrzucone. 

Załączniki:
Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Biznesplan_wzór
Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
Oświadczenie dotyczące podatku VAT
Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
Oświadczenie dotyczące finansowego wsparcie pomostowego

19.01.2017r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczestników Projektu pt. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość –  na Seminarium szkoleniowo – rozwojowe,  które odbędzie się 30 stycznia 2017r. (tj. poniedziałek) w Ośrodku Wielspin w Wągrowcu, ul. Jeziorna 16.

Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 10:00 – bardzo prosimy o punktualne przybycie.

Seminarium jest drugim spotkaniem szkoleniowo-rozwojowym, zaplanowanych w ramach projektu pt. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”. Jego celem jest kojarzenie przyszłych przedsiębiorców o uzupełniających się rodzajach działalności  oraz umożliwienie nawiązania między nimi potencjalnej współpracy.

Skorzystanie z usług szkoleniowo-rozwojowych w ramach projektu jest dla każdego Uczestnika projektu bezpłatne i obowiązkowe. W ramach seminarium zapewniona zostanie przez Beneficjenta usługa cateringowa.

Serdecznie zapraszamy!

09.01.2016r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od poniedziałku, 09.01.2017r. rozpoczynamy indywidualne doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej, skierowane dla wszystkich Uczestników Projektu pt. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”,  współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

W ramach doradztwa zaplanowano łącznie 3 moduły doradcze dla 50 Uczestników Projektu:
1)      Analiza produktu, klienta, rynku, konkurencji, ograniczeń i możliwości promocji,
2)      Analiza efektywności planowanych wydatków i harmonogramu,
3)      Analiza opłacalności prognozy finansowej bilansu/rachunku zysków i strat.

Dodatkowo, zapewniona zostanie również indywidualna pomoc doradcza ad hoc – dyżury doradców pod telefonem i e.mail.

Spotkania doradcze odbywać się będą w sali 108 oraz 110 w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15.  Szczegółowy harmonogram spotkań doradczych – ustalany jest indywidualnie z każdym Uczestnikiem Projektu.

Udział w doradztwie dla Uczestników Projektu jest obowiązkowa!

05.12.2016r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zmienił się harmonogram szkoleń ABC Przedsiębiorczości, realizowanych w ramach projektu pt. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”,  współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Wszystkich uczestników Projektu prosimy o zapoznania się ze zaktualizowanym harmonogramem.

Nowy_harmonogram_szkoleń

02.12.2016r.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Projektu pt. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość –  na Seminarium szkoleniowo – rozwojowe,  które odbędzie się 9 grudnia 2016r. (tj. piątek) w Ośrodku Wielspin w Wągrowcu, ul. Jeziorna 16.

Spotkanie rozpoczyna się o godzinie 10:00 – bardzo prosimy o punktualne przybycie.

Seminarium jest pierwszym, z cyklu dwóch spotkań szkoleniowo-rozwojowych, zaplanowanych w ramach projektu pt. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”. Jego celem jest kojarzenie przyszłych przedsiębiorców o uzupełniających się rodzajach działalności  oraz umożliwienie nawiązania między nimi potencjalnej współpracy.

Skorzystanie z usług szkoleniowo-rozwojowych w ramach projektu jest dla każdego Uczestnika projektu bezpłatne i obowiązkowe. W ramach seminarium zapewniona zostanie przez Beneficjenta usługa cateringowa.

Serdecznie zapraszamy!

22.11.2016r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 21 listopada 2016r. zakończyliśmy ostatecznie rekrutację do udziału w etapie szkoleniowo-doradczym w ramach projektu pt.  „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.
Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) listę kandydatów, zakwalifikowanych do etapu szkoleniowo-doradczego oraz listę rezerwową.

Lista_uczestnikow-ostateczna
Lista_rezerwowa-ostateczna

Wszystkim osobom, które zakwalifikowały się do etapu szkoleniowo-doradczego serdecznie gratulujemy !

21.11.2016r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 28 listopada 2016r. w Sali sesyjnej nr 109 w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, rozpoczynamy cykl szkoleń ABC Przedsiębiorczości w ramach projektu „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”,  współfinansowanym z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.
W ramach szkoleń zaplanowano łącznie 8 modułów szkoleniowych (po 8h każdy) dla 50 Uczestników Projektu:
1)        Produkt – pomysł na biznes w świetle posiadanego doświadczenia/umiejętności/potencjału UP,
2)        Konkurencja – analiza konkurencji w branży i sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej,
3)        Marketing / poszukiwanie potencjalnych klientów i rynków zbytu,
4)        Promocja – efektywne kanały ofertowania sprzedaży produktów i usług,
5)        Prawo –handlowe, pracy, podatkowe, ustawa o swobodzie DG, przepisy BHP,
6)        Księgowość – wybór form prawnych i opodatkowania, podatki, ZUS-y,
7)        Biznes Plan – krok po kroku,
8)        Dokumenty rejestrowe – krop po kroku.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnym harmonogramem szkoleń.

Szczegółowy_harmonogram_szkoleń

14.11.2016r.

W dniu 14 listopada 2016r. w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu odbyło się spotkanie uczestników projektu pt. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!” z zespołem projektu oraz przedstawicielami Beneficjenta i Partnera. Przedstawiony został harmonogram działań na najbliższe miesiące. Uczestnicy projektu zadali wiele pytań, na które otrzymali odpowiedzi.
Poniżej załączamy harmonogram jaki uczestnicy projektu otrzymali na spotkaniu.
W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z Biurem Projektu.
harmonogram-str-1
harmonogram-str-2
harmonogram-str-3

04.11.2016r.

Zapraszamy wszystkie osoby, które uzyskały na opublikowanej w dniu 31 października 2016r. liście kandydatów projektu pt. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”, powyżej 60 punktów, na spotkanie informacyjne. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 listopada 2016r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu (sala sesyjna na I piętrze).
Na spotkaniu omówimy dalszy harmonogram udziału w projekcie w tym przedstawimy harmonogram szkoleń.

Zapraszamy serdecznie!

31.10.2016r.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że 26 października 2016r. zakończyliśmy II Etap rekrutacji w ramach projektu pt.  Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”, współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Poniżej przedstawiamy zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)  listę kandydatów, którzy wzięli udział w rekrutacji do projektu.

Ostateczna Lista osób zakwalifikowanych do udziału w etapie szkoleniowo – doradczym oraz Lista rezerwowa zostanie ogłoszona po upływie terminu przewidzianego na odwołania, zgodnie z § 3 oraz § 4 Regulaminu Rekrutacji Uczestników.

zanonimizowana_lista_uczestnikow-rekrutacja

30.09.2016r.

W dniu 30 września 2016r. ZAKOŃCZYLIŚMY rekrutację Uczestników Projektu pn. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”. Biuro Projektu nie będzie już przyjmowało wniosków.

Rekrutacja trwała od 1 września 2016r.

15.09.2016r.

Informujemy, że REKRUTACJA Uczestników Projektu pn. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”, na podstawie § 2 ust. 7 Regulaminu rekrutacji została PRZEDŁUŻONA do dnia 30 września 2016r.

Zasady rekrutacji nie uległy zmianie i obowiązuje Regulamin rekrutacji oraz jego załączniki, które znajdują się w zakładce DO POBRANIA.
Wszelkich informacji udziela Biuro projektu – Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – KONTAKT.

01.09.2016r.

1 września 2016r. to nie tylko początek roku szkolnego, ale również START rekrutacji do Uczestników do projektu pn. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”! ZATEM START!
Przypominamy, że kolejność zgłoszeń nie decyduje o udziale w projekcie, JEDNAK mamy prawo zawiesić rekrutację, jeżeli ilość zgłoszeń przekroczy 100. Nie ma sensu zwlekać z decyzją.
Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu znajdujące się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.

27.08.2016r.

Rozpoczęła się promocja projektu pn. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”. Nasze materiały będą widoczne między innymi na portalach:
www.gloswagrowiecki.pl
www.portalwrc.pl

26.08.2016r.

W związku z licznymi pytaniami na temat Wieku Uczestników projektu, informujemy, że: Wiek Uczestnika projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie – tj. od dnia 30 urodzin. Zatem uczestnik projektu musi mieć ukończone 30 lat w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych. 

Podstawa prawna: § 1, ust. 4 Regulaminu rekrutacji Uczestników w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz Pkt 3.2 Wymagania dotyczące Grupy Docelowej Regulaminu Konkursu nr RPWP.06.03.01-IŻ-00-30-001/15 Działanie 6.3. Samo zatrudnienie i przedsiębiorczość.

11.08.2016r.

W zakładce DO POBRANIA dodano Regulamin rekrutacji oraz Formularz rekrutacyjny dla Uczestników projektu pn. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”.
Termin opublikowania Regulaminu rekrutacji nie jest tożsamy z terminem rozpoczęcia naboru Uczestników do projektu.
Nabór rozpocznie się w dniu 01.09.2016r. i potrwa do 15.09.2016r. W tym terminie Biuro Projektu w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu będzie przyjmowało Formularze rekrutacyjne.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.

01.08.2016r.

Wystartował projekt pn. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”.
Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu – zobacz w zakładce KONTAKT.
Rekrutacja do projektu planowana jest w miesiącu WRZEŚNIU 2016r. O dokładnym terminie startu rekrutacji poinformujemy na min. 10 dni przed jej rozpoczęciem za pośrednictwem strony www udostępniając DOKUMENTACJĘ REKRUTACYJNĄ.