Projekty z UE

banner_950x285

LISTA RANKINGOWA

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłamy ostateczną, zanonimizowaną (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) LISTĘ RANKINGOWĄ Uczestników Projektu pt.  „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!” , których wnioski o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (bezzwrotnej dotacji) zostały rekomendowane do dofinansowania, LISTĘ REZERWOWĄ oraz LISTY RANKINGOWE wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu (6 / 12 mc).

Wszystkim osobom, które znajdują się na liście RANKINGOWEJ serdecznie gratulujemy !

LISTA RANKINGOWA – przyznanie dotacji

LISTA REZERWOWA

LISTA RANKINGOWA_WSPARCIE POMOSTOWE_12mc

LISTA RANKINGOWA_WSPARCIE POMOSTOWE_6mc

PRZEDŁUŻENIE REKRUTACJI DO 30.09.2016r.

Informujemy uprzejmie, że REKRUTACJA Uczestników Projektu pn. „Zdecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!”, na podstawie § 2 ust. 7 Regulaminu rekrutacji została PRZEDŁUŻONA do dnia 30 września 2016r.

Zasady rekrutacji nie uległy zmianie i obowiązuje Regulamin rekrutacji oraz jego załączniki, które znajdują się w zakładce DO POBRANIA.
Wszelkich informacji udziela Biuro projektu – Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – KONTAKT.

O projekcie

Projekt partnerski pt. „Zadecyduj o sobie – zdobądź dotację na założenie firmy!” jest realizowany wspólnie przez dwie instytucje:
1)    Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
2)    Powiat Wągrowiecki – Partner

Wartość projektu: 1 994 592,00 PLN

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2016 r. do 30.04.2018r.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VI. Rynek pracy, Działania 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Projekt obejmuje wsparciem osoby bezrobotne i bierne zawodowo powyżej 29 roku życia należące do 2 grup:
1)    kobiety
2)    osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
Uczestnikiem projektu może być osoba która spełnia powyższe kryteria oraz uczy się lub zamieszkuje na obszarze powiatu wągrowieckiego.

W ramach projektu zaoferowane zostanie następujące wsparcie:
1)   diagnoza kompetencji zawodowych [60 osób]
2)   wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do założenia działalności gospodarczej [50 osób]
3)   przekazanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 22.400 zł i wkład własny uczestnika projektu na poziomie około 4% przyznanej dotacji 789,50 zł [40 osób]
4)   wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 1 850,00 zł/m-c, wypłacane przez pierwszych 6 m-c funkcjonowania działalności gospodarczej, a dla osób, które założą działalność i zadeklarują, że w ramach zakładanej działalności gospodarczej zatrudnią pracownika i stworzą nowe miejsca pracy, wsparcie pomostowe będzie wypłacane przez 12 m-c od rozpoczęcia funkcjonowania działalności [40 osób]

Cel projektu:
“Podwyższenie poziomu przedsiębiorczości na obszarze Powiatu Wągrowieckiego poprzez objęcie kompleksowym wsparciem 50 osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia należących do 2 grup: kobiet i osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, w tym z obszarów wiejskich co doprowadzi do utworzenia nowych 40 firm ze środków finansowych przekazanych na podjęcie działalności gospodarczej w terminie do 30.04.2018r.”

Planowane efekty:
1) Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 52
2) Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 40
3) Liczba osób objętych wparciem aktywizacji zawodowej w programie – 50
4) Liczba usług rozwojowych skierowanych do przedsiębiorstw powstałych w ramach programu – 80
5) Liczba przedsiębiorców pozytywnie oceniających wsparcie rozwojowe otrzymane po utworzeniu działalności gospodarczej w ramach programu – 37

Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju). 
Działania w projekcie będą nakierowane na unikanie przekazu i jakichkolwiek innych elementów dyskryminujących, ośmieszających bądź utrwalających stereotypy ze względu na niepełnosprawność lub inne przesłanki wskazane w art. 7 rozporządzenia ogólnego, tj.: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

Więcej informacji – zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu